ก.พ.
10


QAMS ระบบนำส่งข้อมูลการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา (QAMS)

more…

ก.พ.
08

hsar59

พ.ค.
11

%e0%b8%9b%e0%b8%81%e0%b8%ab%e0%b8%99%e0%b9%89%e0%b8%b2
รายงานประจำปีของสถานศึกษา  ปีการศึกษา ๒๕๕๘

ปกคำนำสารบัญรายงานประจำปี2558
การให้ความเห็นชอบเอกสาร
ตอนที่1 ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่2 การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ตอนที่3 ผลการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
ตอนที่4 สรุปผลการพัฒนาและการนำไปใช้

ก.พ.
08

bannerqatss

สารสนเทศ โรงเรียนทุ่งสง  ปีการศึกษา 2558  
ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๓

ข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา

สารสนเทศพื้นฐานของสถานศึกษา

๑.๑ ข้อมูลทั่วไปของสถานศึกษา

๑.๒ สภาพการบริหารและการจัดการตามโครงสร้างการบริหารและภารกิจ

๑.๓ ศักยภาพของสถานศึกษา

๑.๔ ความต้องการของสถานศึกษา

๑.๕ แนวโน้มในการพัฒนาท้องถิ่น

๑.๖ แนวทางการจัดการศึกษา

๑.๗ การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษา/ชุมชน/คณะนักเรียน

สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับผู้เรียน

๒.๑ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียน

๒.๒ คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน

๒.๓ ผลงานและการแสดงออกของนักเรียน

๒.๔ รูปแบบการเรียนรู้ของผู้เรียน

สารสนเทศเพื่อการบริหารงานวิชาการ

๓.๑ หลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอน

๓.๒ การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

๓.๓ การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

๓.๔ การจัดกิจกรรมแนะแนว

๓.๕ การวิจัยในชั้นเรียน

สารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ

๔.๑ สภาพและบรรยากาศการเรียนรู้

๔.๒ ทรัพยากรและสิ่งอำนวยความสะดวก

๔.๓ การพัฒนาบุคลากร

๔.๔ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับผู้ปกครองและชุมชน

สารสนเทศเพื่อการรายงาน

๕.๑ คุณภาพผู้เรียน

๕.๒ คุณภาพด้านการจัดการเรียนการสอน

๕.๓ คุณภาพด้านการบริหารจัดการ

๕.๔ ความสัมพันธ์ระหว่างสถานศึกษากับชุมชน

 

พ.ค.
15

coverF4web

ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ตอนที่ ๓ ผลการพัฒนาคุณภาพ
ตอนที่ ๔ สรุปผลการพัฒนาและนำไปใช้
ปกใน คำนำ สารบัญ

ธ.ค.
26

เล่ม ๑ แนวทางการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
เล่ม ๒ การกำหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เล่ม ๓ แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
เล่ม ๔ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา
เล่ม ๕ การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
เล่ม ๖ การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เล่ม ๗ การจัดทำรายงานประจำปีของสถานศึกษา
เล่ม ๘ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

ธ.ค.
25

Download (PDF, Unknown)

ต.ค.
05

kky

 

ก.ค.
24


ตอนที่ ๑ ข้อมูลพื้นฐาน
ตอนที่ ๒ การพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา
ตอนที่ ๓ ผลการพัฒนาคุณภาพ
ตอนที่ ๔ สรุปผลการพัฒนาและนำไปใช้

ก.ค.
04