โรงเรียนทุ่งสง

  
The News >> เอกสารคู่มือ

เรื่อง : การอนุมัติการเดินทางไปราชการ ของ ผอ.เขต ผอ.โรงเรียน

ประเภท : เอกสารคู่มือ


ผู้เขียน : admin
เมื่อวันที่ : จันทร์ ที่ 15 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 400
[ ดาวน์โหลด แฟ้มข้อมูลประกอบ ]

4 stars เฉลี่ย : 4 จาก 1 ครั้ง.

(

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้มี คำสั่ง สพฐ.ที่ 1874/2558 ลงวันที่ 25 ธ.ค.2558 เรื่องมอบอำนาจการอนุมัติการเดินทางไปราชการ เพื่อให้การดำเนินการพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการภายในราชอาณาจักรของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการทุกตำแหน่ง ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและในสถานศึกษา เป็นไปด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงให้ยกเลิกคำสั่ง สพฐ.ที่ 1216/2549 วันที่ 20 พ.ย.2549 และให้ใช้คำสั่งฉบับนี้แทน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.2559 เป็นต้นไป ดังนี้

 

officer-approval1.ให้ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการของตนเอง เมื่ออนุมัติแล้วให้รายงานเลขาฯ กพฐ.ทราบเดือนละ 1 ครั้ง

2.ให้ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการทุกตำแหน่งในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

3.ให้ ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการของ ผอ.สถานศึกษา และข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการทุกตำแหน่งในสถานศึกษา ไปราชการนอกจังหวัดหรือนอกเขตพื้นที่การศึกษากรณีเขตพื้นที่การศึกษามีพื้นที่รับผิดชอบมากกว่า 1 จังหวัด แล้วแต่กรณี และ

4.ให้ ผอ.สถานศึกษามีอำนาจในการพิจารณาอนุมัติการเดินทางไปราชการของตนเอง และข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการทุกตำแหน่งในสถานศึกษา ไปราชการภายในจังหวัดหรือภายในเขตพื้นที่การศึกษากรณีเขตพื้นที่การศึกษามีพื้นที่รับผิดชอบมากกว่า 1 จังหวัด แล้วแต่กรณี เมื่ออนุมัติแล้วให้รายงานผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบเดือนละ 1 ครั้ง

แนวคำถาม [คำสั่งใหม่ ไปราชการ ใครอนุมัติ, ไปราชการนอกเขต ใครอนุมัติ, ไปราชการต่างจังหวัด ใครอนุมัติ]
1.ใครเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติครูในการเดินทางไปราชการนอกเขตพื้นที่การศึกษา >> ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
2.ใครเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติครูในการเดินทางไปราชการภายในเขตพื้นที่การศึกษา  >> ผอ.สถานศึกษา
3.ผอ.โรงเรียน ไปราชการต่างจังหวัด ที่อยู่ในเขตเดียวกัน ใครอนุมัติ >> ผอ.โรงเรียนอนุมัติตัวเองได้
4.ผอ.โรงเรียน ไปราชการในโรงเรียนที่อยู่ในจังหวัด ใครอนุมัติ >> ผอ.โรงเรียนอนุมัติตัวเองได้
5.ผอ.โรงเรียน ไปราชการต่างจังหวัด ที่อยู่คนละเขตพื้นที่การศึกษา ใครอนุมัติ >> ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6.ผอ.โรงเรียน จังหวัดสุรินทร์ ไปราชการกรุงเทพมหานคร ใครอนุมัติ >> ผอ.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

))..เอกสารคู่มือ 5 อันดับล่าสุด

     ไม่มีรายการในประกาศหมวดหมู่นี้


 
 

 

 

Visiter :