กลุ่มบริหารวิชาการ

HTML tutorial

กลุ่มบริหารทั่วไป

HTML tutorial

กลุ่มบริหารงานบุคคลฯ

HTML tutorial

กลุ่มบริการกิจการนักเรียนฯ

HTML tutorial

  

Service Edu

...

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

Scince

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

Math

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา

กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา

Social

กลุ่มสาระฯศิลปะ

กลุ่มสาระฯศิลปะ

Art

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

Foreign language

กลุ่มสาระฯภาษาไทย

กลุ่มสาระฯภาษาไทย

Thai language

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา

Health and Physical Education

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

Occupation

ONE STOP SERVICES


ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนทุ่งสง :: Management Information System of Thungsong School

Username
Password
 
Information :
การเข้าใช้งานระบบ
นักเรียน : 	  เข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้งานคือ เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก รหัสผ่านคือ school
ครูและบุลาคลากร :	    เข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้งานคือ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก รหัสผ่านคือ รหัสผ่านคือ school
บุคคลทั่วไป :		    เข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อ guest