ปฐมนิเทศและอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2561