ประกาศขอเลื่อนการสอบโครงการส่งเสริมการศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3) ประจำปีการศึกษา 2561
จากเดิมสอบวันอาทิตย์ ที่ 6 มกราคม 2562 เปลั้ยนเป็นวันอาทิตย์ ที่ 20 มกราคม 2562

Comments

comments

Be Sociable, Share!

Leave a Reply

Your email address will not be published.