โรงเรียนทุ่งสง : Thungsong School – หน้า 2 – Wolrd Class Standard School @thungsong.ac.th

Information


                                     

   
                

                         
    
 

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนทุ่งสง :: Management Information System of Thungsong School

03 04 05
Username
Password
 
Information :
การเข้าใช้งานระบบ
นักเรียน : 	  เข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้งานคือ เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
              รหัสผ่านคือ school
ครูและบุลาคลากร :	    เข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้งานคือ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
                    รหัสผ่านคือ รหัสผ่านคือ school
บุคคลทั่วไป :		    เข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อ guest
									

Latest News

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.