@thungsong.ac.th

School Profile

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม (VISION, MISSION and VALUES)

วิสัยทัศน์ (VISION)

ภายในปี 2563 โรงเรียนทุ่งสง มุ่งจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ (MISSION)

1. ส่งเสริมและพัฒนาหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล
2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเรียนรู้ตามความถนัดและความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ
3. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นเลิศด้านวิชาการและผ่านการประเมินระดับชาติ
4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ และภาษาอื่น ๆ ในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสร้างองค์ความรู้และมีความคิดสร้างสรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้นำเทคโนโลยีไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมโลก
7. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพสมบูรณ์ มีสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี กีฬา และยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิต
8. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นประชาธิปไตยตระหนักและอนุรักษ์ วัฒนธรรมไทย เข้าใจวัฒนธรรมนานาชาติรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมโลก
9. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

เป้าประสงค์
๑. ผู้เรียนได้เรียนในหลักสูตรเทียบเคียงมาตรฐานสากล
๒. ผู้เรียนเรียนรู้ตามความถนัดและความสามารถอย่างเต็มศักยภาพ
๓. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศด้านวิชาการ และผ่านการประเมินระดับชาติ
๔. ผู้เรียนใช้ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาอื่นๆในการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ผู้เรียนมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ในการจัดทำโครงงานเพื่อสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ
๕. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม เป็นพลเมืองดี มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสังคมโลก
๖. ผู้เรียนสามารถนำเทคโนโลยีไปใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน ที่เป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และสังคมโลก
7. ผู้เรียนมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์ มีสุนทรียภาพทางศิลปะ ดนตรี กีฬา ดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
8. ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีความเป็นประชาธิปไตย ตระหนักและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย เข้าใจวัฒนธรรม นานาชาติ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคมโลก

กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนทุ่งสง
1. กลยุทธ์องค์กร (STRATEGY)

กลยุทธ์ที่ 1 จัดหลักสูตรสถานศึกษาที่ตอบสนองต่อความถนัดและความสามารถตามความต้องการของผู้เรียนสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาครูและบุคลากรให้สามารถจัดกิจกรรการเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักสูตรสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 3 สร้างสภาพแวดล้อมแหล่งเรียนรู้สื่อนวัตกรรมที่เอื้อต่อการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 4 สรรหาบุคลากรที่มีสามารถในด้านภาษาเพื่อจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาผู้เรียนให้สร้างองค์ความรู้และมีความคิดสร้างสรรค์ในการนำเทคโนโลยีไปใช้เพื่อสร้างผลงานที่เป็นประโยชน์ต่อตนเองและสังคมโลก
กลยุทธ์ที่ 6 จัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตและการดำรงชีวิตโดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 7 จัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนด้านคุณธรรมจริยธรรมมีความเป็นประชาธิปไตย สร้างจิตสำนึกในความเป็นไทยตลอดจนยอมรับวัฒนธรรมที่แตกต่าง
กลยุทธ์ที่ 8 จัดกิจกรรมพัฒนาองค์กรโดยหลักการทฤษฎีในการพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพและมีการประเมินติดตามผลอย่างต่อเนื่อง

2. กลยุทธ์สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล (World Class Standard School)

กลยุทธ์ที่ 1 การพัฒนาหลักสูตรและการสอนโรงเรียนมาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 2 การพัฒนาระบบคุณภาพของโรงเรียนมาตรฐาน
กลยุทธ์ที่ 3 การสร้างเครือข่ายร่วมพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนทุ่งสงสู่มาตรฐานสากล
กลยุทธ์ที่ 5 การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลก

ค่านิยม (VALUES)
โรงเรียนสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงาน คือ TSWCS (ThungSong World Class Standard School Value)

T- Team = ทำงานเป็นทีม
S- Service = จิตใจบริการ
W-Well- Being = เจริญรุ่งเรือง
C-Create = คิดสร้างสรรค์
S-Strong = เข้มแข็ง อดทน

สมรรถนะหลักของโรงเรียน คือ STASS

1. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Standard Management)
2. ทำงานเป็นทีม (Teamwork)
3. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
4. พัฒนาตนเอง (Self – Development)
5. บริการที่ดี (Service Mind)

นโยบายโรงเรียนทุ่งสง

๑. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการประเมินตามสภาพจริง ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๓.ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถใช้เทคโนโลยี มีทักษะวิชาชีพเพื่อสามารถนำไปสู่การหารายได้ระหว่างเรียน มีสุขภาพกาย และพลานามัยสมบูรณ์ ปลอดสิ่งเสพติดมีสุนทรียภาพด้านศิลปะดนตรี กีฬา และตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม
๔. ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย
๕. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษา ตามสติปัญญา/ความสามารถ และส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
๖. ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหาและร่วมภาคภูมิใจ
๗. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
๘. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
๙. พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
๑๐. ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน
๑๑.พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
๑๒. พัฒนาส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
๑๓. ส่งเสริมให้มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลเปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
๑๔. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาในวิชาชีพ

จุดเน้นประจำปีการศึกษา
๑. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนช่วยเหลือกิจการของชุมชน
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูมีโอกาสก้าวหน้าในชีวิตราชการ มีโอกาสเลื่อนวิทยฐานะ
และดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตสื่อการสอน และนำนวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุนทรียภาพทางด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา
๕. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง
๖. พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ ทั้งในโรงเรียนและชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน
และสนับสนุนสอนเสริมนักเรียนเพื่อเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา
๘. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
๙. พัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาการจัดการศึกษา
สถานศึกษาเน้นการจัดการศึกษาที่สนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาสมรรถภาพด้านการเขียน อ่าน ฟัง พูด การคิดเป็นระบบมีคุณธรรมจริยธรรม มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน ศิลปะ ดนตรี และกีฬา มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีปลอดจากสิ่งเสพติด การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการทำงานและสามารถเรียนรูได้ด้วยตนเอง

คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล

๑.ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
๒.การจัดการเรียนการสอนเทียงเคียงมาตรฐานสากล
๓.บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

คุณลักษณะ

1. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก โดยมีลักษณะดังนี้
1) เป็นเลิศวิชาการ
2) สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา
3) ล้ำหน้าทางความคิด
4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

2. การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
1) ด้านคุณภาพวิชาการ
2) ด้านคุณภาพของครู
3) ด้านการวิจัยและพัฒนา

3. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
1) ด้านคุณภาพผู้บริหารโรงเรียน
2) ด้านระบบการบริหารจัดการ
3) ด้านปัจจัยพื้นฐาน
4) ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา

อัตลักษณ์โรงเรียน

“กิจกรรมดี มีคุณธรรม เลิศล้ำความสามารถ”

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“ส่งเสริมความเป็นเลิศ ตามความถนัด เต็มศักยภาพ”

นิยามของอัตลักษณ์

กิจกรรมดี โรงเรียนได้มีกิจกรรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน ดังต่อไปนี้
๑. โรงเรียนมีการจัดและพัฒนาระบบการช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและทั่วถึง
๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้แสวงหาคำตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้
๓. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร และแนวคิดของสิ่งที่เรียนรู้ในห้องเรียนกับความจริงของชีวิต รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้
๔. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย การทำงานร่วมกับผู้อื่น และความรับผิดชอบต่อส่วนรวมได้
๕. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา
๖. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและรักสถานศึกษา

มีคุณธรรม โรงเรียนได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดังต่อไปนี้
๑. จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
๒. จัดทำโครงการ จัดกิจกรรม และเข้าค่ายอบรม
๓. พัฒนาบุคลากร และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ

เลิศล้ำความสามารถ โรงเรียนได้มีกิจกรรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน ดังต่อไปนี้
๑. นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และความเป็นเลิศทางวิชาการ
๒. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัด

ประวัติโรงเรียนทุ่งสง

        โรงเรียนทุ่งสง  ที่ตั้ง  เลขที่ ๔๔  หมู่ที่ ๒  ตำบล ถ้ำใหญ่  อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ โทร ๐๗๕-๗๗๓-๑๕๒  โทรสาร ๐๗๕-๗๗๓-๐๐๑  e-mail: thungsongschool@obec.go.th  website: www.thungsong.ac.th   เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๕๔ ไร่ เขตพื้นที่บริการ  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

         โรงเรียนทุ่งสงได้ก่อตั้งครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๒๓  สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ โดยอาศัยโรงธรรมศาลา ในบริเวณวัดชัยชุมพลเป็นสถานที่เรียน โดยมีนายสิริ  รัตนรัต  ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาได้ย้ายมาขอใช้สถานที่ราชพัสดุ  ติดกับโรงเรียนวัดชัยชุมพลเป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียน  ต่อมาในปี  พ.ศ. ๒๔๙๐  โรงเรียนจึงได้รับงบประมาณจากทางราชการให้สร้างอาคารเรียนถาวรในที่ราชพัสดุ ในเนื้อที่ ๒ ไร่ ๓ งาน  โดยในระยะแรกเปิดรับสมัครนักเรียนทั้งชายและหญิงเข้าเรียน

       ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ จึงได้แยกนักเรียนหญิงออกไปตั้งเป็นโรงเรียนสตรีทุ่งสง  จากความคับแคบของเนื้อที่ โรงเรียน  ทำให้ไม่สามารถขยายอาคารสถานที่ให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี  ทำให้ผู้บริหารโรงเรียนในสมัยนั้นได้ดำริที่จะย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ นายพินิจ  นุ่นพันธ์  ซึ่งดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งสงในสมัยนั้น  จึงได้ดำเนินเรื่องขอใช้ที่ดินราชพัสดุ บริเวณกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน  เขต  ๘  เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนแห่งใหม่  ทางราชการได้อนุมัติ  และดำเนินการจัดสร้างอาคารประกอบขึ้นในปี  พ.ศ.  ๒๕๑๓  แล้วเสร็จ

       จึงเปิดให้นักเรียนเข้าเรียนในสถานที่แห่งใหม่นี้  เมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๑๖  เป็นต้นมา  ถือได้ว่าเป็นยุคใหม่ของโรงเรียน  โดยมีลำดับขั้นของการพัฒนาดังนี้

ปี  พ.ศ. ๒๕๑๗  กระทรวงศึกษาธิการได้คัดเลือกให้โรงเรียนทุ่งสง  เข้าอยู่ในโครงการโรงเรียนมัธยมแบบผสมในส่วนภูมิภาค  (ค.ม.ภ. ๑)  รุ่นที่ ๒  โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ และสิ้นสุด โครงการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑
ปี  พ.ศ. ๒๕๒๐  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ซึ่งในระยะแรกเปิดสอนเพียง  ๒  ห้องเรียนต่อระดับชั้น  และได้เปิดเพิ่มเป็น  ๘  ห้องเรียนต่อระดับชั้น  ในระยะต่อมา
ปี  พ.ศ. ๒๕๒๔  โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เป็นโรงเรียนดีเด่น  ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนดีเด่นขนาดใหญ่
ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๗  กระทรวงศึกษาธิการได้มอบรางวัลให้กับโรงเรียนในฐานะเป็นโรงเรียนผู้ดำเนินการใช้หลักสูตรดีเด่น  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี  พ.ศ. ๒๕๓๐  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานที่ศึกษาที่จัด กิจกรรมจริยศึกษาดีเด่น  ส่วนภูมิภาค
ปี  พ.ศ. ๒๕๓๑ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ได้ยกย่องผู้บริหารโรงเรียนทุ่งสง  (นายศุภมน  เสาหฤทวงศ์)  เป็นผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ดีเด่น  ในเขตการศึกษา  ๓
ปี  พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็นโรงเรียนหน่วยเบิกกรมสามัญศึกษา  ประจำคลัง  ณ  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. ๒๕๓๖  รับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแบบสหศึกษา  โดยเริ่มจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ในปีการศึกษา ๒๕๓๘ รับนักเรียนแบบสหศึกษา ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายครบทุกระดับชั้น)
ปี   พ.ศ.  ๒๕๓๗   โรงเรียนทุ่งสงเป็นโรงเรียนโครงการร่วมโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี  พ.ศ. ๒๕๓๙   โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาเข้าร่วมโครงการห้องสมุดกาญจนาภิเษก  และโครงการปฏิรูปการศึกษา
ปี  พ.ศ. ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งสงจัดโครงการร่วมกับสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช  จัดเปิดสอนโครงการ  กศ.บป.
ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๓  โรงเรียนทุ่งสงได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียว  ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๔  โรงเรียนทุ่งสงได้รับประกาศเกียรติคุณจากกรมสามัญศึกษา  ให้เป็นโรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น
ปี   พ.ศ. ๒๕๔๕  โรงเรียนทุ่งสงได้รับรางวัลปฏิรูปการเรียนรู้ดีเด่นของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งสงได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการสถานการศึกษาเข้า
ร่วมโครงการขยายผลการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่ภาคใต้
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งสงได้รับงบประมาณจากผู้ว่า CEO ปรับปรุงห้องสมุด IT ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ TOT IT school จากบริษัท TOT และได้จัดสร้าง IT โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองและชุมชน
ปี พ.ศ.๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งสงได้จัดโครงการห้องเรียนพิเศษ ในระดับชั้น ม.๑, ม.๔
ปี พ.ศ.๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งสงได้จัดโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.๑,ม.๒,ม.๔,ม.๕
ปี พ.ศ.๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งสงได้จัดโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.๑- ม.๖
ปี พ.ศ.๒๕๕๒ โรงเรียนทุ่งสงได้รับประกาศจากส.พ.ฐ เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงเรียนทุ่งสงได้จัดสร้างอาคารหอเกียรติยศและศูนย์วิทยการ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนทุ่งสง ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม จาก สมศ. ระดับดีมาก
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จัดสร้างสนามกีฬาและกรีฑา
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สร้างอาคารโรงอาหาร ๑๐๑ล/๒๗ พิเศษ  ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สร้างอัฒจันทร์ และโครงหลังคาทางเชื่อม (Cover way) จากหน้าโรงเรียนถึงอาคาร ๑
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สร้างอาคารเอนกประสงค์ (หน้าอาคาร๒)
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สร้างลานอินทนิล (ลานกิจกรรมการเรียนรู้)

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สร้างอาคาร 318ล/ก-55 (อาคาร6)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สร้างศูนย์อาหาร (ลานกิจกรรมการเรียนรู้)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับปรุงหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ


Thungsong School MAP3D

 

 

Latest info

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.