@thungsong.ac.th

School Profile

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม (VISION, MISSION and VALUES)

วิสัยทัศน์ (VISION)

ภายในปี  2563 โรงเรียนทุ่งสง  จัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นพลโลก
โดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย

อธิบายศัพท์ประเด็นวิสัยทัศน์
1. พลโลก (world citizens) หมายถึงคุณลักษณะที่เป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 เลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ลำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก และยกระดับ ทักษะต่าง ๆ ประกอบด้วย ทักษะการคิด ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสารหลาย ภาษา ทักษะชีวิตสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและทักษะการนำ ICT ไปใช้อย่างชาญฉลาด
2. หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) หมายถึงปรัชญาที่ชี้แนะแนว ทางการดำรงชีวิต และปฏิบัติตนในทางที่ควรจะเป็น โดยมีพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทยและ เป็นการมองโลกเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การครองตนและครองงานให้มีคุณค่าบนพื้นฐาน ความเชื่อที่ว่า “การมีชีวิตที่มีความสุขอย่างยั่งยืนขึ้นอยู่กับคุณค่าของคน”การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง มีความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน การพิจารณาตนเองอยู่เสมอ และไม่มีทิฐิ พร้อมที่จะยอมรับความผิดพลาดของตนเองและแก้ไขให้ถูกต้อง ก็จะเกิดความผิดพลาดในชีวิตน้อยที่สุด”
3. ความเป็นไทย (Thai traditional) หมายถึงคุณลักษณะที่แสดงออกถึงความภาคภูมิใจ เห็นคุณค่า ร่วมอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะและวัฒนธรรม ใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมและความเป็นไทย เพื่อพัฒนาศักยภาพในเวทีโลกอย่างภาคภูมิใจ
4. การบริหารแบบมีส่วนร่วม (Participation Management) หมายถึง การบริหารงานที่เปิดโอกาส ให้นักเรียน ครู บุคลากร ผู้ปกครอง ชุมชน เครือข่ายทางการเข้ามามีส่วนร่วมตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบและ ร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆอย่างมีอิสระ โดยกระทำด้วยความเต็มใจ เพื่อให้งานนั้นดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ

พันธกิจ (MISSION)

1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล
2. พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ
3. พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างให้ครูและผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และก้าวสู่ความ เป็นพลโลก
4. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเพื่อบ่มเพาะ คุณธรรม วินัย ค่านิยมอันดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
5. ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษา อาชีพ ดนตรี กีฬาและภาวะผู้นำ
6. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายทางการศึกษาและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภายใน และต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นพลโลก
7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานสากล สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน
8. พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย และเกิดความภาคภูมิ
9. ส่งเสริมและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ เรียนรู้ จนเกิดเป็นวิถีชีวิตพอเพียง
10. พัฒนา แหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างหลากหลาย พอเพียง เอื้อต่อการเรียนรู้ และใช้อย่าง คุ้มค่าส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย (Objective)
1. สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและเทียบเคียงตาม มาตรฐานสากล
2. นักเรียนมีอัจฉริยภาพของด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษา อาชีพ ดนตรี กีฬาและภาวะผู้นำ
3. นักเรียนมี คุณธรรม วินัย ค่านิยมอันดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
4. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ
5. สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพระดับประเทศ
6. พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสังคม
7. สถานศึกษามีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างหลากหลาย พอเพียง เอื้อต่อการเรียนรู้
8. สถานศึกษามีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอก
สถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา
9. สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
10. ครูและนักเรียนดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
11. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างครูและผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และก้าวสู่ ความเป็นพลโลก
12. มีเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ
13. มีการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาบุคลากรให้เป็นพลเมืองโลก
14. นักเรียนมีจิตสำนึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทย

กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียนทุ่งสง
กลยุทธ์สถานศึกษา (Strategy)
กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก
กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ
กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและการจัดการศึกษา
กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาบนวิถีชุมชนและความเป็นไทย

จุดเน้นสถานศึกษา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น
2. นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง
3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะ การคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา)
4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
5. นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กีฬาและศิลปะ เพื่อ พัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ
6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ
7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่การวิจัย การ สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน
8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและ แหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้
9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของ โรงเรียนและชุมชนกับทุกภาคส่วน

ค่านิยม (VALUES)
โรงเรียนสร้างค่านิยมในการปฏิบัติงาน คือ TSWCS (ThungSong World Class Standard School Value)

T- Team = ทำงานเป็นทีม
S- Service = จิตใจบริการ
W-Well- Being = เจริญรุ่งเรือง
C-Create = คิดสร้างสรรค์
S-Strong = เข้มแข็ง อดทน

สมรรถนะหลักของโรงเรียน คือ STASS

1. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ (Standard Management)
2. ทำงานเป็นทีม (Teamwork)
3. มุ่งผลสัมฤทธิ์ (Achievement Motivation)
4. พัฒนาตนเอง (Self – Development)
5. บริการที่ดี (Service Mind)

นโยบายโรงเรียนทุ่งสง

๑. ส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นการประเมินตามสภาพจริง ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์
๓.ส่งเสริมให้นักเรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ สามารถใช้เทคโนโลยี มีทักษะวิชาชีพเพื่อสามารถนำไปสู่การหารายได้ระหว่างเรียน มีสุขภาพกาย และพลานามัยสมบูรณ์ ปลอดสิ่งเสพติดมีสุนทรียภาพด้านศิลปะดนตรี กีฬา และตระหนักในปัญหาสิ่งแวดล้อม
๔. ส่งเสริมการอนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่น และส่งเสริมวิถีประชาธิปไตย
๕. สนับสนุนและส่งเสริมให้นักเรียนมีโอกาสได้รับการศึกษา ตามสติปัญญา/ความสามารถ และส่งเสริมนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษได้พัฒนาเต็มตามศักยภาพ
๖. ส่งเสริมการบริหารแบบมีส่วนร่วม ในการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหาและร่วมภาคภูมิใจ
๗. ส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และเป็นแบบอย่างในการพัฒนาการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ
๘. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและนอกสถานศึกษา เพื่อสนับสนุนการจัดการเรียนรู้
๙. พัฒนาอาคารสถานที่ให้มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนการสอน
๑๐. ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนและการบริหารจัดการ
มีการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่เป็นปัจจุบัน
๑๑.พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาเข้าสู่มาตรฐานของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
๑๒. พัฒนาส่งเสริมให้มีการผลิตสื่อในการจัดการเรียนการสอน และส่งเสริมการจัดทำวิจัยในชั้นเรียน
๑๓. ส่งเสริมให้มีการนิเทศกำกับติดตามประเมินผลเปรียบเทียบกับเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
๑๔. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอน และพัฒนาในวิชาชีพ

จุดเน้นประจำปีการศึกษา
๑. ให้ความร่วมมือและสนับสนุนช่วยเหลือกิจการของชุมชน
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูมีโอกาสก้าวหน้าในชีวิตราชการ มีโอกาสเลื่อนวิทยฐานะ
และดำรงตำแหน่งสูงขึ้น
๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ผลิตสื่อการสอน และนำนวัตกรรมมาใช้ในการเรียนการสอน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักเรียน
๔. ส่งเสริมและสนับสนุนด้านสุนทรียภาพทางด้านดนตรี ศิลปะ และกีฬา
๕. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้เข้มแข็ง
๖. พัฒนาครูและนักเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้
๗. ส่งเสริมและสนับสนุนทางด้านวิชาการ ทั้งในโรงเรียนและชุมชน โดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นฐาน
และสนับสนุนสอนเสริมนักเรียนเพื่อเข้าสู่ระดับอุดมศึกษา
๘. ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม
๙. พัฒนาหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนรู้ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ปรัชญาการจัดการศึกษา
สถานศึกษาเน้นการจัดการศึกษาที่สนองความต้องการของผู้เรียนและท้องถิ่น จัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ พัฒนาสมรรถภาพด้านการเขียน อ่าน ฟัง พูด การคิดเป็นระบบมีคุณธรรมจริยธรรม มีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้าน ศิลปะ ดนตรี และกีฬา มีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดีปลอดจากสิ่งเสพติด การเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ มีทักษะในการทำงานและสามารถเรียนรูได้ด้วยตนเอง

คุณลักษณะโรงเรียนมาตรฐานสากล

๑.ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก
๒.การจัดการเรียนการสอนเทียงเคียงมาตรฐานสากล
๓.บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ

คุณลักษณะ

1. ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก โดยมีลักษณะดังนี้
1) เป็นเลิศวิชาการ
2) สื่อสารได้อย่างน้อย 2 ภาษา
3) ล้ำหน้าทางความคิด
4) ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์
5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

2. การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล
1) ด้านคุณภาพวิชาการ
2) ด้านคุณภาพของครู
3) ด้านการวิจัยและพัฒนา

3. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
1) ด้านคุณภาพผู้บริหารโรงเรียน
2) ด้านระบบการบริหารจัดการ
3) ด้านปัจจัยพื้นฐาน
4) ด้านเครือข่ายร่วมพัฒนา

อัตลักษณ์โรงเรียน

“กิจกรรมดี มีคุณธรรม เลิศล้ำความสามารถ”

เอกลักษณ์ของโรงเรียน

“ส่งเสริมความเป็นเลิศ ตามความถนัด เต็มศักยภาพ”

นิยามของอัตลักษณ์

กิจกรรมดี โรงเรียนได้มีกิจกรรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน ดังต่อไปนี้
๑. โรงเรียนมีการจัดและพัฒนาระบบการช่วยเหลือนักเรียนที่เข้มแข็งและทั่วถึง
๒. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้แสวงหาคำตอบและสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองได้
๓. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตร และแนวคิดของสิ่งที่เรียนรู้ในห้องเรียนกับความจริงของชีวิต รวมทั้งปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ต้องปฏิบัติในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้
๔. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรที่ส่งเสริมความเป็นประชาธิปไตย การทำงานร่วมกับผู้อื่น และความรับผิดชอบต่อส่วนรวมได้
๕. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาทั้งด้านดนตรี ศิลปะ กีฬา
๖. โรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรให้ผู้เรียนมีความกระตือรือร้นในการเรียนและรักสถานศึกษา

มีคุณธรรม โรงเรียนได้มีการส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม ดังต่อไปนี้
๑. จัดการเรียนการสอนโดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม
๒. จัดทำโครงการ จัดกิจกรรม และเข้าค่ายอบรม
๓. พัฒนาบุคลากร และระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ

เลิศล้ำความสามารถ โรงเรียนได้มีกิจกรรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียน ดังต่อไปนี้
๑. นักเรียนมีความรู้ความสามารถทางด้านศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ กีฬา และความเป็นเลิศทางวิชาการ
๒. นักเรียนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพื่อสร้างสรรค์ทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา และในรูปแบบต่างๆ ตามความถนัด

ประวัติโรงเรียนทุ่งสง

        โรงเรียนทุ่งสง  ที่ตั้ง  เลขที่ ๔๔  หมู่ที่ ๒  ตำบล ถ้ำใหญ่  อำเภอ ทุ่งสง จังหวัด นครศรีธรรมราช  สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๒  สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ โทร ๐๗๕-๗๗๓-๑๕๒  โทรสาร ๐๗๕-๗๗๓-๐๐๑  e-mail: thungsongschool@obec.go.th  website: www.thungsong.ac.th   เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่ ๕๔ ไร่ เขตพื้นที่บริการ  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช

         โรงเรียนทุ่งสงได้ก่อตั้งครั้งแรก  เมื่อวันที่ ๒๓  สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๘๖ โดยอาศัยโรงธรรมศาลา ในบริเวณวัดชัยชุมพลเป็นสถานที่เรียน โดยมีนายสิริ  รัตนรัต  ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่คนแรก ต่อมาได้ย้ายมาขอใช้สถานที่ราชพัสดุ  ติดกับโรงเรียนวัดชัยชุมพลเป็นสถานที่ก่อตั้งโรงเรียน  ต่อมาในปี  พ.ศ. ๒๔๙๐  โรงเรียนจึงได้รับงบประมาณจากทางราชการให้สร้างอาคารเรียนถาวรในที่ราชพัสดุ ในเนื้อที่ ๒ ไร่ ๓ งาน  โดยในระยะแรกเปิดรับสมัครนักเรียนทั้งชายและหญิงเข้าเรียน

       ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๐๑ จึงได้แยกนักเรียนหญิงออกไปตั้งเป็นโรงเรียนสตรีทุ่งสง  จากความคับแคบของเนื้อที่ โรงเรียน  ทำให้ไม่สามารถขยายอาคารสถานที่ให้เพียงพอกับจำนวนนักเรียนที่เพิ่มมากขึ้นในแต่ละปี  ทำให้ผู้บริหารโรงเรียนในสมัยนั้นได้ดำริที่จะย้ายสถานที่ตั้งโรงเรียนในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ นายพินิจ  นุ่นพันธ์  ซึ่งดำรงตำแหน่งอาจารย์ใหญ่โรงเรียนทุ่งสงในสมัยนั้น  จึงได้ดำเนินเรื่องขอใช้ที่ดินราชพัสดุ บริเวณกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน  เขต  ๘  เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียนแห่งใหม่  ทางราชการได้อนุมัติ  และดำเนินการจัดสร้างอาคารประกอบขึ้นในปี  พ.ศ.  ๒๕๑๓  แล้วเสร็จ

       จึงเปิดให้นักเรียนเข้าเรียนในสถานที่แห่งใหม่นี้  เมื่อปี  พ.ศ.  ๒๕๑๖  เป็นต้นมา  ถือได้ว่าเป็นยุคใหม่ของโรงเรียน  โดยมีลำดับขั้นของการพัฒนาดังนี้

ปี  พ.ศ. ๒๕๑๗  กระทรวงศึกษาธิการได้คัดเลือกให้โรงเรียนทุ่งสง  เข้าอยู่ในโครงการโรงเรียนมัธยมแบบผสมในส่วนภูมิภาค  (ค.ม.ภ. ๑)  รุ่นที่ ๒  โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๘ และสิ้นสุด โครงการเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑
ปี  พ.ศ. ๒๕๒๐  โรงเรียนได้รับอนุญาตให้เปิดสอนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  ซึ่งในระยะแรกเปิดสอนเพียง  ๒  ห้องเรียนต่อระดับชั้น  และได้เปิดเพิ่มเป็น  ๘  ห้องเรียนต่อระดับชั้น  ในระยะต่อมา
ปี  พ.ศ. ๒๕๒๔  โรงเรียนได้รับคัดเลือกจากกระทรวงศึกษาธิการ  ให้เป็นโรงเรียนดีเด่น  ได้รับรางวัลพระราชทานประเภทโรงเรียนดีเด่นขนาดใหญ่
ปี  พ.ศ.  ๒๕๒๗  กระทรวงศึกษาธิการได้มอบรางวัลให้กับโรงเรียนในฐานะเป็นโรงเรียนผู้ดำเนินการใช้หลักสูตรดีเด่น  ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ปี  พ.ศ. ๒๕๓๐  ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการให้เป็นสถานที่ศึกษาที่จัด กิจกรรมจริยศึกษาดีเด่น  ส่วนภูมิภาค
ปี  พ.ศ. ๒๕๓๑ สมาคมผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาแห่งประเทศไทย ได้ยกย่องผู้บริหารโรงเรียนทุ่งสง  (นายศุภมน  เสาหฤทวงศ์)  เป็นผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ดีเด่น  ในเขตการศึกษา  ๓
ปี  พ.ศ. ๒๕๓๔  เป็นโรงเรียนหน่วยเบิกกรมสามัญศึกษา  ประจำคลัง  ณ  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. ๒๕๓๖  รับนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นแบบสหศึกษา  โดยเริ่มจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ (ในปีการศึกษา ๒๕๓๘ รับนักเรียนแบบสหศึกษา ทั้งระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายครบทุกระดับชั้น)
ปี   พ.ศ.  ๒๕๓๗   โรงเรียนทุ่งสงเป็นโรงเรียนโครงการร่วมโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี  พ.ศ. ๒๕๓๙   โรงเรียนได้รับการคัดเลือกจากกรมสามัญศึกษาเข้าร่วมโครงการห้องสมุดกาญจนาภิเษก  และโครงการปฏิรูปการศึกษา
ปี  พ.ศ. ๒๕๔๒ โรงเรียนทุ่งสงจัดโครงการร่วมกับสถาบันราชภัฏนครศรีธรรมราช  จัดเปิดสอนโครงการ  กศ.บป.
ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๓  โรงเรียนทุ่งสงได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการห้องเรียนสีเขียว  ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
ปี  พ.ศ.  ๒๕๔๔  โรงเรียนทุ่งสงได้รับประกาศเกียรติคุณจากกรมสามัญศึกษา  ให้เป็นโรงเรียนจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนดีเด่น
ปี   พ.ศ. ๒๕๔๕  โรงเรียนทุ่งสงได้รับรางวัลปฏิรูปการเรียนรู้ดีเด่นของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ โรงเรียนทุ่งสงได้รับคัดเลือกจากสำนักงานเลขาธิการสถานการศึกษาเข้า
ร่วมโครงการขยายผลการจัดการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เขตพื้นที่ภาคใต้
ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โรงเรียนทุ่งสงได้รับงบประมาณจากผู้ว่า CEO ปรับปรุงห้องสมุด IT ได้รับการสนับสนุนตามโครงการ TOT IT school จากบริษัท TOT และได้จัดสร้าง IT โดยได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ปกครองและชุมชน
ปี พ.ศ.๒๕๔๙ โรงเรียนทุ่งสงได้จัดโครงการห้องเรียนพิเศษ ในระดับชั้น ม.๑, ม.๔
ปี พ.ศ.๒๕๕๐ โรงเรียนทุ่งสงได้จัดโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.๑,ม.๒,ม.๔,ม.๕
ปี พ.ศ.๒๕๕๑ โรงเรียนทุ่งสงได้จัดโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.๑- ม.๖
ปี พ.ศ.๒๕๕๒ โรงเรียนทุ่งสงได้รับประกาศจากส.พ.ฐ เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากล
ปี พ.ศ. ๒๕๕๓ โรงเรียนทุ่งสงได้จัดสร้างอาคารหอเกียรติยศและศูนย์วิทยการ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ โรงเรียนทุ่งสง ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบสาม จาก สมศ. ระดับดีมาก
ปี พ.ศ. ๒๕๕๔ จัดสร้างสนามกีฬาและกรีฑา
ปี พ.ศ. ๒๕๕๕ สร้างอาคารโรงอาหาร ๑๐๑ล/๒๗ พิเศษ  ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สร้างอัฒจันทร์ และโครงหลังคาทางเชื่อม (Cover way) จากหน้าโรงเรียนถึงอาคาร ๑
ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ สร้างอาคารเอนกประสงค์ (หน้าอาคาร๒)
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สร้างลานอินทนิล (ลานกิจกรรมการเรียนรู้)

ปี พ.ศ. ๒๕๕๗ สร้างอาคาร 318ล/ก-55 (อาคาร6)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ สร้างศูนย์อาหาร (ลานกิจกรรมการเรียนรู้)
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ปรับปรุงหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ

สีประจำโรงเรียน
ม่วง – ขาว
ม่วง หมายถึง ความเจริญเติบโต ชัยชนะ
ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์,ความสุภาพ,ความซื่อตรง

สัญลักษณ์

รูปพระพิฆเนศ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ Logo โรงเรียนทุ่งสง

ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลครู


Thungsong School MAP3D

 

 

Latest News

Copyright © All rights reserved. | CoverNews by AF themes.