ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนทุ่งสง :: Management Information System of Thungsong School

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงเรียนทุ่งสง


Management Information System of Thungsong School :MIS.
03 04 05
Username
Password
 
Information :
การเข้าใช้งานระบบ
นักเรียน 	  เข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้งานคือ เลขประจำตัวนักเรียน 5 หลัก
          รหัสผ่านคือ school
ครูและบุลาคลากร	    เข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อผู้ใช้งานคือ เลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก
                รหัสผ่านคือ รหัสผ่านคือ school
บุคคลทั่วไป		    เข้าสู่ระบบโดยใช้ ชื่อ guest
									

Visiter :: Hit Web Stats