โรงเรียนทุ่งสง

การจัดงานแสดงมุทิตาจิต แด่ครูผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2560
ขอเชิญประกวดการตั้งชื่ออาคารเรียน
การทำพานไหว้ครู ทำวันพุธ ที่ 15 เริ่มทำคาบ 5 เป็นต้นไป ม.ปลาย ทำที่ลานกิจกรรม
ร่นคาบเพื่อฝึกซ้อมกีฬาสี ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน 2559 เป็นต้นไป
เชิญชวนคนไทยสวมเสื้อสีเหลืองในวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี
26 มิถุนายน วันสุนทรภู่
ส่งมอบดอกดารารัตน์ให้กับนายทศพร จันทร์ประวัติ นายอำเภอทุ่งสง

รางวัลชนะเลิศ รับถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดดนตรีไทย ประเภท เครื่องสายปี่พาทย์ไม้นวม ระดับมัธยมศึกษา

โรงเรียนทุ่งสง รับการประเมิน ObecQA

ประมวลงานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 27 ระหว่างวันที่ 6-7 กันยายน 2560

ขบวนแห่ฮีโร่ เหรียญทองและเหรียญเงิน กีฬาซีเกมส์ครั้งที่29 ประเทศมาเลเซีย นายพิชยะ สุนทรท้วม นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง

คณะลูกเสือโรงเรียนทุ่งสง จัดพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

มอบรางวัลกิจกรรมแข่งทักษะทางวิชาการ เนื่องในวันสุนทรภู่

กิจกรรม วันสุนทรภู่ เนื่องใน “วันรำลึกครูกลอนสุนทรภู่ ๒๕๕๙” และการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

กิจกรรมสร้างฝายมีชีวิต บ้านคลองตูกเหนือ โดยความร่วมมือระหว่าง นักศึกษา มทร.ศรีวิชัย(ไสใหญ่) นักเรียนโรงเรียนทุ่งสงและนักเรียนโรงเรียนสตรีทุ่งสง

กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2559

โรงเรียนทุ่งสง จัดสอนเสริมวิชาภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
เมื่อวันที่ 30 / มิ.ย. / 2559
( 14 / ) โดย admin
การแต่งเครื่องแบบลูกเสือเนตรนารี ตามระเบียบโรงเรียนทุ่งสง แยกตามระดับชั้น
เมื่อวันที่ 24 / มิ.ย. / 2559
( 25 / ) โดย admin
ผลการสอบคัดเลือกผลงานนักเรียน โครงการรักษ์ภาษาไทย
เมื่อวันที่ 21 / มิ.ย. / 2559
( 24 / ) โดย admin
ตารางเวลา คาบละ 40 นาที
เมื่อวันที่ 20 / มิ.ย. / 2559
( 43 / ) โดย admin
โครงการ ธนาคารขยะวัสดุรีไซเคิล
เมื่อวันที่ 19 / มิ.ย. / 2559
( 21 / ) โดย admin
แนวทางการปฏิรูปการศึกษา
วารสาร กบข. - พ.ค.2559
จดหมายข่าว 1
สมาคมครูภาษาไทย เชิญชวนเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่องสอนการอ่านและเขียนเชิงบูรณาการ
การสอบวัดสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ CEPT
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
 
Untitled Document
+ EMIS : สารสนเทศเพื่อการบริหาร
+ School Profile
+ Information
+ Student Check
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ทำเนียบผู้บริหาร
ประวัติผู้อำนวยการ
ทำเนียบบุคลากร
รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ
ผลงานครูและบุคลากรทางการศึกษา
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
กลุ่มสาระคณิตศาสตร์
กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มสาระภาษาไทย
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
กลุ่มสาระศิลปะ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กลุ่มบริหารวิชาการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
กลุ่มบริการบุคคลและงบประมาณ
งานทะเบียนนักเรียน
งานโสตทัศนศึกษา
งานอาคารสถานที่
งานประกันคุณภาพการศึกษา
งานกิจกรรมนักเรียน

Untitled Document

กระทรวงศึกษาธิการ | สพฐ.
สพม.12 | สป.ศธ. | กคศ. | คุรุสภา
สกศค. | สกสค.นครศรีธรรมราช
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช

Create News Photo


 
 
 
 
 
 

 

 


Visitor :