กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรโรงเรียนทุ่งสง
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กิจกรรม
เวลาเรียน
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ม.1
ม.2
ม.3
ม.4 - 6
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้
     1)  ภาษาไทย
120
120
120
240
(3  นก.)
(3  นก.)
(3  นก.)
(6  นก.)
     2)  คณิตศาสตร์
120
120
120
240
(3  นก.)
(3  นก.)
(3  นก.)
(6  นก.)
     3)  วิทยาศาสตร์
120
120
120
240
(3  นก.)
(3  นก.)
(3  นก.)
(6  นก.)
     4)  สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
160
160
160
320
(4  นก.)
(4  นก.)
(4  นก.)
(8  นก.)
     5)  สุขศึกษาและพลศึกษา
80
80
80
120
(2  นก.)
(2  นก.)
(2  นก.)
(3  นก.)
     6)  ศิลปะ
80
80
80
120
(2  นก.)
(2  นก.)
(2  นก.)
(3  นก.)
     7)  การงานอาชีพและเทคโนโลยี
80
80
80
120
(2  นก.)
(2  นก.)
(2  นก.)
(3  นก.)
     8)  ภาษาต่างประเทศ
120
120
120
240
(3  นก.)
(3  นก.)
(3  นก.)
(6  นก.)
รวมเวลาเรียนพื้นฐาน  
880
(22  นก.)
880
(22  นก.)
880
(22  นก.)
1640
(41  นก.)
2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
160
160
160
360
3. รายวิชา / กิจกรรมที่สถานศึกษาจัดเพิ่มเติม
ตามความพร้อมและจุดเน้น
ปีละ  360  ชั่วโมง
(9  นก.)
ไม่น้อยกว่า  1,800  ชั่วโมง
(45  นก.)
รวมเวลาเรียนทั้งหมด
ปีละ  1,400  ชั่วโมง
ไม่น้อยกว่า  3,800  ชั่วโมง