โปรแกรม SDQ นี้พัฒนาจากแบบประเมินของสำนักพัฒนาสุขภาพจิต
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข โดยพัฒนาจาก
The Strengths and DifficultiesQuestionaire(SDQ)
เป็นการคัดกรองปัญหาและให้การช่วยเหลือเบื้องต้นแก่นักเรียน
โปรแกรม SDQ จะประมวลผล และสามารถสั่งพิมพ์รายงานผล
การวิเคราะห์ข้อมูลของโปรแกรมได้ตามความต้องการ
เอกสารระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

1.ส่วนหน้า
-ปกแฟ้ม
-พระราโชวาท
-คำสั่งระบบดูแล
-คำชี้แจงงาน
-ผังขั้นตอนการทำงาน
-หลักการและเหตุผล
2.ส่วนท้าย
-ภาคผนวก
-แบบฟอร์มภาพถ่ายโฮมรูมเยี่ยมบ้าน
-แบบสอบถามความพึงพอใจ
3.เอกสารชุดที่ 1
-แบบบันทึกข้อมูลนักเรียน
-แบบสรุปข้อมูลนักเรียน
4.เอกสารชุดที่ 2
-แบบบันทึกการเยี่ยมบ้าน
-แบบสรุปการเยี่ยมบ้าน
5.เอกสารชุดที่ 3
-แบบคัดกรอง
-แบบประเมินEQ
-แบบประเมินSDQ
-แบบสรุปคัดกรองรายบุคคล-กู้คืน
-การให้คะแนนEQ
-แปลผลคะแนนSDQ
6.เอกสารชุดที่ 4
-แบบบันทึกการแก้ไขปัญหา
-แบบสรุปการแก้ไขปัญหา
7.เอกสารชุดที่ 5
-แบบบันทึกการส่งเสริม
-แบบสรุปการส่งเสริม
8.เอกสารชุดที่ 6
-แบบบันทึกการส่งต่อ
-แบบสรุปการส่งต่อ


โปรแกรมสำรวจพหุปัญญา : Multiple Intelligences : MI


โปรแกรมสำรวจแบบแผนการเรียนรู้ (Learning Styles)
   

ขอขอบคุณ กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลทางการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุทัยธานี
แนะนำเปิดใช้ด้วย Web Browser IE   
IP Address