ข้อมูลโรงเรียน

ข้อมูลทั่วไป

​             โรงเรียนทุ่งสงเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่  ๒๓  สิงหาคม  ๒๔๘๖ ปัจจุบันเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่พิเศษ มีเนื้อที่ ๕๔ ไร่  ตั้งอยู่เลขที่ ๔๔  หมู่ที่  ๒  ถนนทุ่งสง – นครศรีธรรมราช ตำบลถ้ำใหญ่  อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐11๐ โทรศัพท์ 075-773152 โทรสาร ๐๗๕-773001 website www.thungsong.ac.th  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6

ตราประจำโรงเรียน (SCHOOL SYMBOL)

 รูปพระพิฆเนศ

สีประจำโรงเรียน (SCHOOL COLOURS)

ม่วง – ขาว       

สีม่วง   หมายถึง  ความเจริญเติบโต  ชัยชนะ

สีขาว   หมายถึง  ความบริสุทธิ์,  ความสุภาพ,  ความซื่อตรง

 

คติพจน์ของโรงเรียน (SCHOOL MOOT)

รกฺขาม  อตฺตโน  สาธํ แปลว่า  พึงรักษาความดีของตนไว้ 

 

อักษรย่อของโรงเรียน (SCHOOL ABBREVIATION)

ท.ส.

 

คำขวัญ

รักษาความดี  สร้างไมตรี  มีชีวิตอยู่เพื่องาน