โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ครูจ้างสอน

นางสาวสุภาวดี สุขอนันต์

ตำแหน่ง ครูจ้างสอนคหกรรม

นางสาวเมทินี พืชภูมิ

ตำแหน่ง ครูจ้างสอนเทคโนโลยี

นางสาวอรพินท์ เกตุแก้ว

ตำแหน่ง ครูจ้างสอนธุรกิจ

นายณัฐพงศ์ ชื่นสุวรรณ

ตำแหน่ง ครูจ้างสอนดนตรีไทย

นางสาวกมลวรรณ กลีบแก้ว

ตำแหน่ง ครูจ้างสอนพลศึกษา

นางสาวณัฐมน มณีฉาย

ตำแหน่ง ครูจ้างสอนดนตรีไทย

นางสาวญาณิศา พานิชกุล

ตำแหน่ง ครูจ้างสอนภาษาจีน

นายสว่าง เกตุแก้ว

ตำแหน่ง ครูจ้างสอนช่างอุตสาหกรรม

นายวรวิทย์ ชูดวง

ตำแหน่ง ครูจ้างสอนพลศึกษา

นางสาวธิดารัตน์ ถนนทิพย์

ตำแหน่ง ครูจ้างสอนเคมี

นางสาวกชกร จันทิปะ

ตำแหน่ง ครูจ้างสอนภาษาไทย

นายธนาวัฒน์ รัตนพล

ตำแหน่ง ครูจ้างสอนเทคโนโลยีและเจ้าหน้าที่โสตฯ