ครูจ้างสอน

นางสาวอรพินท์ เกตุแก้ว

ตำแหน่ง ครูจ้างสอนธุรกิจ

นายสว่าง เกตุแก้ว

ตำแหน่ง ครูจ้างสอนช่างอุตสาหกรรม

นางสาวกมลวรรณ กลีบแก้ว

ตำแหน่ง ครูจ้างสอนพลศึกษา

นายธนาวัฒน์ รัตนพล

ตำแหน่ง ครูจ้างสอนเทคโนโลยีและเจ้าหน้าที่โสตฯ

นายนวพรรษ ถวัลย์ธรรม

ตำแหน่ง ครูจ้างสอนภาษาต่างประเทศ

นางสาวจิรนันท์ เกิดกายพันธ์

ตำแหน่ง ครูจ้างสอนดนตรีไทย

นางสาวศุภิสรา คงมีศรี

ตำแหน่ง ครูจ้างสอนสังคมศึกษา