ทำเนียบผู้บริหาร

 1. นายสิริ รัตนะรัตน พ.ศ. 2486 – พ.ศ. 2487 รักษาการแทนครูใหญ่

 2. นายคิด เลิศศิริก้องสมุท พ.ศ. 2487 – พ.ศ. 2487 ครูใหญ่

 3. นายเอก วัฒนกุล พ.ศ. 2491 – พ.ศ. 2495 ครูใหญ่

 4. นายแพ แสงพลสิทธิ์ พ.ศ. 2495 – พ.ศ. 2498 ครูใหญ่

 5. นายสวัสดี ณ พัทลุง พ.ศ. 2498 – พ.ศ. 2507 ครูใหญ่

 6. นายพินิจ นุ่นพันธ์ พ.ศ. 2507 – พ.ศ. 2519 ครูใหญ่

 7. นายศุภมน เสาหฤทวงศ์ พ.ศ. 2519 – พ.ศ. 2531 ผู้อำนวยการโรงเรียน

 8. นางไสว คงสวัสดิ์ พ.ศ. 2531 – พ.ศ. 2535 ผู้อำนวยการโรงเรียน

 9. นายสกนธ์ ไชยกาญจน์ พ.ศ. 2535 – พ.ศ. 2543 ผู้อำนวยการโรงเรียน

 10. นายสุรพล หอมหวล พ.ศ. 2543 – พ.ศ. 2547 ผู้อำนวยการโรงเรียน

 11. นายจำเริญ รัตนบุรี พ.ศ. 2547 – พ.ศ. 2554 ผู้อำนวยการโรงเรียน

 12. นายสนั่น พลรัฐธนาสิทธิ์ พ.ศ. 2554 – พ.ศ. 2558 ผู้อำนวยการโรงเรียน

 13. นายสุนันท์ กลับขันธ์ พ.ศ. 2558 – พ.ศ. 2563 ผู้อำนวยการโรงเรียน

 14. นายนราวุธ สุจิตะพันธ์ พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน ผู้อำนวยการโรงเรียน