โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย/กลยุทธ์/จุดเน้น/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์/วัฒนธรรมและค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์  (Vision) 

ภายในปี  2563 โรงเรียนทุ่งสง  จัดการศึกษาและยกระดับคุณภาพผู้เรียนให้เป็นพลโลกโดยใช้กระบวนการแบบมีส่วนร่วม  ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงบนพื้นฐานความเป็นไทย 

พันธกิจ (Mission)

1. จัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและเทียบเคียงตามมาตรฐานสากล

2. พัฒนาการบริหารจัดการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ 

3. พัฒนาระบบการจัดการเรียนรู้ เพื่อสร้างให้ครูและผู้เรียนเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้และก้าวสู่ความเป็นพลโลก

4. พัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนให้มีศักยภาพเพื่อบ่มเพาะ คุณธรรม วินัย ค่านิยมอันดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

5. ส่งเสริมอัจฉริยภาพของผู้เรียนด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภาษา อาชีพ ดนตรี กีฬาและภาวะผู้นำ

6. ส่งเสริมให้มีเครือข่ายทางการศึกษาและประสานความร่วมมือกับเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภายใน และต่างประเทศ เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เป็นพลโลก

7. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาเพื่อสนองต่อความแตกต่างระหว่างบุคคล ให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถตามมาตรฐานสากล  สู่ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน

8. พัฒนากิจกรรมเสริมหลักสูตร กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อปลูกฝังสร้างจิตสำนึกในความเป็นไทย และเกิดความภาคภูมิ

9. ส่งเสริมและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการและการจัดการ เรียนรู้ จนเกิดเป็นวิถีชีวิตพอเพียง

10. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างหลากหลาย พอเพียง เอื้อต่อการเรียนรู้ และใช้อย่าง  คุ้มค่า ส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา ยกระดับคุณภาพการศึกษา

เป้าหมาย  (Objective)

1. สถานศึกษาจัดการศึกษามีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของชาติและเทียบเคียงตาม มาตรฐานสากล

2. นักเรียนมีอัจฉริยภาพของด้าน คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภาษา  อาชีพ ดนตรี กีฬาและภาวะผู้นำ

3. นักเรียนมี คุณธรรม วินัย ค่านิยมอันดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ

5. สถานศึกษาบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพระดับประเทศ

6. พัฒนาหลักสูตรเพื่อตอบสนองความถนัดและความต้องการของผู้เรียน ชุมชนและสังคม

7. สถานศึกษามีการจัดแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษาอย่างหลากหลาย พอเพียง เอื้อต่อการเรียนรู้

8. สถานศึกษามีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและส่งเสริมการใช้แหล่งเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

9.  สถานศึกษามีระบบบริหารจัดการและการจัดการเรียนรู้บนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

10. ครูและนักเรียนดำรงชีวิตโดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

11. จัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ สร้างครูและผู้เรียนให้เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ และก้าวสู่ ความเป็นพลโลก

12. มีเครือข่ายทางการศึกษาทั้งภายในและต่างประเทศ 

13. มีการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายเพื่อพัฒนาการศึกษาและพัฒนาบุคลากรให้เป็นพลเมืองโลก

14. นักเรียนมีจิตสำนึกและภาคภูมิใจในความเป็นไทย

กลยุทธ์ (Strategy)

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนสู่ความเป็นพลโลก

2. พัฒนาทักษะกระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการของสถานศึกษาตามหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ส่งเสริมการพัฒนาครูและบุคลากรสู่ความเป็นมืออาชีพ

5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมแบบบูรณาการของทุกภาคส่วนในการสนับสนุนและการจัดการศึกษา

6. ส่งเสริมอัตลักษณ์ของสถานศึกษาบนวิถีชุมชนและความเป็นไทย

จุดเน้น (Focus)

1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 5 กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักเพิ่มขึ้น

2. นักเรียนทุกคนมีทักษะการอ่าน การเขียนเชิงวิเคราะห์ สร้างสรรค์และใฝ่รู้ใฝ่เรียนแสวงหาความรู้ ด้วยตนเอง

3. นักเรียนเป็นผู้มีคุณลักษณะและทักษะของคนในศตวรรษที่ 21 (ทักษะชีวิต ทักษะอาชีพ ทักษะการคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา)

4. นักเรียนทุกคนมีคุณธรรม จริยธรรม ตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ยึดมั่นการปกครองในระบบ ประชาธิปไตย รักความเป็นไทย และดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

5. นักเรียนได้รับการพัฒนาเพิ่มศักยภาพในด้านภาษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กีฬาและศิลปะ เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศในระดับประเทศและต่างประเทศ

6. หลักสูตรสถานศึกษาได้รับการพัฒนาและจัดกระบวนการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญ จัดการวัดผลและประเมินผลที่มีคุณภาพ

7. ครูและบุคลากรทางการศึกษาได้รับการพัฒนาให้มีสมรรถนะในการปฏิบัติหน้าที่การวิจัย การสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา และมีขวัญกำลังใจในการทำงาน

8. การบริหารและการจัดการศึกษาอย่างเป็นระบบตามหลักธรรมาภิบาล มีระบบการประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษาที่เข้มแข็ง เพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก และส่งเสริมการพัฒนาสิ่งแวดล้อมและแหล่งการเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้

9. สร้างภาคีเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนและชุมชนกับทุกภาคส่วน    

อัตลักษณ์ของผู้เรียน

กิจกรรมดี มีคุณธรรม เลิศล้ำความสามารถ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

ส่งเสริมความเป็นเลิศ  ตามความถนัด เต็มศักยภาพ

วัฒนธรรมโรงเรียน

องค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

ค่านิยมโรงเรียน คือ  “CTS” คิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม  มุ่งมั่นบริการ

 C = Create    คือ คิดสร้างสรรค์

T = Team     คือ ทำงานเป็นทีม

S = Service   คือ มุ่งมั่นบริการ