วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าหมาย

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์ โรงเรียนทุ่งสง

          จากการศึกษาวิเคราะห์แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2561 – 2578) แผนพัฒนาการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564 ) มาตรฐานการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน แผนพัฒนาการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรม และ สรุปประเมินสถานภาพของโรงเรียน การสังเคราะห์สภาพแวดล้อมและศักยภาพ (SWOT) ในการจัดการศึกษาที่ผ่านมาสามารถนำข้อมูลมากำหนดทิศทางวางแผนเพื่อจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนทุ่งสง ดังนี้

 

วิสัยทัศน์ (Vision)        

       โรงเรียนทุ่งสง มีระบบบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีศักยภาพเป็นพลโลกบนพื้นฐานความเป็นไทย มีคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 

อธิบายศัพท์ประเด็นวิสัยทัศน์

1. พลโลก (world citizens) หมายถึงคุณลักษณะที่เป็นพลเมืองโลกในศตวรรษที่ 21 เลิศวิชาการ สื่อสารสองภาษา ลำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก และยกระดับ ทักษะต่าง ๆ ประกอบด้วย ทักษะการคิด ทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ ทักษะการสื่อสารหลาย ภาษา ทักษะชีวิตสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นและทักษะการนำ ICT ไปใช้อย่างชาญฉลาด

2. คุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย 3 ห่วง 2 เงื่อนไข ได้แก่ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุ้มกัน และอยู่ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม

                                                                                           

พันธกิจ (Mission)

             1. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้สองภาษา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นพลโลกและมีคุณลักษณะของเยาวชนในศตวรรษที่ 21

2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้เทียบเคียงมาตรฐานสากล ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย

3. ปลูกฝังผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีค่านิยมอันดีงาม   และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

4. ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้เป็นครูมืออาชีพ สามารถจัดการเรียนการสอนได้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

5. พัฒนาการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมเชิงคุณภาพ ตามคติพจน์ ค่านิยมและวัฒนธรรมโรงเรียน โดยใช้หลักธรรมาภิบาลอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้มาตรฐานสากล

6. พัฒนาแหล่งเรียนรู้ภายในสื่อเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้

7. สร้างภาคีเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเครือข่ายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อร่วมกันพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา

 

เป้าประสงค์ (Goal)           

 

1. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารได้สองภาษา มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ เพื่อให้เป็นพลโลกและมีคุณลักษณะของเยาวชนในศตวรรษที่ 21

2. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย มีค่านิยมอันดีงาม   และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

3. ครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ สามารถจัดการเรียนการสอนได้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

4. โรงเรียนมีหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เป็นมาตรฐานสากล

5. โรงเรียนมีระบบบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล ใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดกระบวนการเรียนรู้

6. โรงเรียนมีภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการจัดการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกประเทศ

 

กลยุทธ์สถานศึกษา (Strategy)

กลยุทธ์โรงเรียนทุ่งสง  (พ.ศ. 2565 – 2568 )

กลยุทธ์ของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ได้แก่

กลยุทธ์ที่ 1 จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริม สนับสนุนครูและบุคลากรทางการศึกษาเป็นครูมืออาชีพ สามารถจัดการเรียน การสอนได้เทียบเคียงมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการศึกษาที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน อย่างมีประสิทธิภาพ ตามเกณฑ์คุณภาพมาตรฐานสากล

กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริม สนับสนุน ภาคีเครือข่ายร่วมพัฒนาการเรียนรู้ทั้งภายในและนอกประเทศ ที่มีประสิทธิภาพตามมาตรฐานสากล

  

กลยุทธ์ย่อย/แนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียนทุ่งสง  

1. ส่งเสริม พัฒนาคุณภาพของผู้เรียนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามมารฐานที่กำหนด มีความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร และการคิดคำนวณ คิดวิเคราะห์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ อภิปรายแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น และแก้ปัญหาได้ สามารถสร้างนวัตกรรมใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีความรู้ ทักษะพื้นฐาน และเจตคติที่ดีต่องานอาชีพ

2. ส่งเสริม พัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน มีค่านิยมที่ดีตามที่สถานศึกษากำหนดมีความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย ปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่างและหลากหลายมีสุขภาวะทางร่างกายที่ดี มีจิตสาธารณะ เป็นพลเมืองที่ดี และเป็นพลโลกที่มีคุณภาพ

3. ส่งเสริม พัฒนาครู และบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ สามารถใช้สื่อ เทคโนโลยี สารสนเทศ และแหล่งเรียนรู้ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ จัดการเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตได้

4. พัฒนาการบริหารจัดการชั้นเรียน มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่าง เป็นระบบ นำผลมาพัฒนาผู้เรียน และปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ต่อไป

5. พัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา และส่งเสริมคุณภาพผู้เรียนรอบด้าน ตรงตามความศักยภาพ ของผู้เรียน จัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

6. ส่งเสริม พัฒนากระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม มีการจัดการคุณภาพของสถานศึกษา มีเป้าหมาย วิสัยทัศน์ และพันธกิจที่สถานศึกษากำหนดชัดเจน มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ และการจัดการเรียนรู้

7. ส่งเสริม สนับสนุน ให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างบุคลากร องค์กร หน่วยงาน หรือชุมชนทั้งภายใน และภายนอก เพื่อเกิดการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา

8. สร้างภาคีเครือข่ายในการจัดการศึกษาเพื่อการกำหนดทิศทางของการจัดการศึกษา ให้มีความสอดคล้อง และส่งต่อผู้เรียนให้ตรงตามความต้องการขององค์กร หรือหน่วยงาน ทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศ

 

คำขวัญ

         รักษาความดี   สร้างไมตรี   มีชีวิตอยู่เพื่องาน

 

ค่านิยมองค์กร (Core Value)

         ค่านิยมโรงเรียน คือ  “CTSคิดสร้างสรรค์ ทำงานเป็นทีม  มุ่งมั่นบริการ

                    C = Create    คือ  คิดสร้างสรรค์

                    T = Team     คือ  ทำงานเป็นทีม

                    S = Service   คือ  จิตบริการ

คติพจน์

รกฺขาม อตฺตโน สาธุ°

อ่านว่า รัก ขา มะ อัต ตะ โน สา ธุง

แปลว่า  พึงรักษาความดีของตนไว้

อัตลักษณ์

          กิจกรรมเด่น  เน้นคุณธรรม  เลิศล้ำความสามารถ

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา

          ส่งเสริมความเป็นเลิศ  ตามความถนัด เต็มศักยภาพ

 วัฒนธรรมสถานศึกษา
          องค์กรแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม

 สัญลักษณ์

รูปพระพิฆเนศ

สีประจำโรงเรียน

          ม่วง – ขาว

          ม่วง หมายถึง ความเจริญเติบโต ชัยชนะ

          ขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์,ความสุภาพ,ความซื่อตรง

 

อัพเดทข้อมูล 23 พฤษภาคม 2565