โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ขอเชิญเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าลานอินทนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ

ยกเลิกประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

   

โรงเรียนทุ่งสง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

การสมัครสอบโครงการส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา 2561