โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

รายงานการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรณี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 รหัสวิชา ว22101

รับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2561

รายงานการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (KUDOS) เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนทุ่งสง

สอบการวัดความสามารถในการเรียนรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ม.1 -2-3 วันพฤหัส ที่ 21 มิ.ย.61 คาบที่ 1-2

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เรื่อง หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ส าหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งสง

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เรื่อง ของไหล รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทุ่งสง