โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

การสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

บทคัดย่อ :

ชื่อเรื่อง                  :  การสร้างและพัฒนาชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐานสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้รายงาน            :  นางนฤมล สุทธิชน ครูชำนาญการ โรงเรียนทุ่งสง อำเภอทุ่งสง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12

ปีที่ศึกษา                :  2560

 

บทคัดย่อ

                การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะฯกลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/12ปีการศึกษา 2560โรงเรียนทุ่งสงจำนวน 45คนได้มาโดยการเลือก             แบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย ชุดฝึกทักษะฯ จำนวน 8 ทักษะคู่มือการใช้ชุดฝึกทักษะฯ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 1 ฉบับ มีค่าความเชื่อมั่น 0.85 และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนหลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะฯ ค่าความเชื่อมั่น 0.89 จำนวน   1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (X) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และทดสอบสมมติฐานด้วยค่าที (Paired Samples Test) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยตนเอง

                ผลการศึกษาพบว่า

1. ชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จำนวน 8 ทักษะ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 90.23/89.46สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1หลังเรียนด้วยชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

3. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดฝึกทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นพื้นฐาน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด(X= 4.88และ S.D. = 0.44)

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *