โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

รายงานการพัฒนาชุดการสอนเรื่องทวีปเอเชียร่วมกับรูปแบบการสอน แบบผังกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนทุ่งสง

บทคัดย่อ :


ชื่อรายงาน
  :    รายงานการพัฒนาชุดการสอนเรื่องทวีปเอเชียร่วมกับรูปแบบการสอนแบบผังกราฟิก  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนทุ่งสง

ชื่อผู้วิจัย:         นางสาวอรพินท์  แก้วช่วย

ปีที่ศึกษา:        ปีการศึกษา 2560

 

บทคัดย่อ

          รายงานการพัฒนาชุดการสอนเรื่องทวีปเอเชียร่วมกับรูปแบบการสอนแบบผังกราฟิก  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนทุ่งสงมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนเรื่อง ทวีปเอเชียสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1โรงเรียนทุ่งสง2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจากการใช้ชุดการสอนเรื่องทวีปเอเชียร่วมกับรูปแบบการสอนแบบผังกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งสง3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนจากการใช้ชุดการสอนเรื่องทวีปเอเชียร่วมกับรูปแบบการสอนแบบผังกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งสง

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560ห้อง 1/5 จำนวนนักเรียนทั้งหมด 45คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) ชุดการสอนรายวิชาสังคมศึกษา เรื่อง ทวีปเอเชีย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1จำนวน 9 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ

3) แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน 9 แผน 4) แบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบค่าที แบบ t-pair

ผลการวิจัย พบว่า 1)  ชุดการสอนเรื่องทวีปเอเชียสำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งสง มีประสิทธิภาพ 80.42/80.83เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยชุดการสอนเรื่องทวีปเอเชียร่วมกับรูปแบบการสอนแบบผังกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งสง หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3)  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอนเรื่องทวีปเอเชียร่วมกับรูปแบบการสอนแบบผังกราฟิก สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งสง ในภาพรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

 

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *