โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

สอบการวัดความสามารถในการเรียนรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ม.1 -2-3 วันพฤหัส ที่ 21 มิ.ย.61 คาบที่ 1-2

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เรื่อง หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ส าหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งสง

รายงานการพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ 4MAT เรื่อง ของไหล รายวิชา ฟิสิกส์เพิ่มเติม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนทุ่งสง