โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เรื่อง หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ส าหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งสง

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม เรื่อง หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม สำหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งสง

ผู้วิจัย นายทศพร ทองคำชุม
ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ
สถำนศึกษำ โรงเรียนทุ่งสง   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 12
ปีที่วิจัย 2560

บทคัดย่อ

             การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม
และการดำเนินชีวิตในสังคม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ตามเกณฑ์ 80/80 2)
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เรื่อง หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม และการดำเนินชีวิต
ในสังคม กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2 จำนวน 1 ห้อง จำนวนนักเรียนทั้งหมด 36 คน โรงเรียนทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นนักเรียนที่เรียนวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เรื่อง หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสาระหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 5 ชุดแผนการจัดการเรียนรู้ 12 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จ านวน 30 ข้อ
(มีค่า p =0.43 – 0.77, r = 0.22 – 0.83) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.93 และแบบสอบถามความพึงพอใจจ านวน 15 ข้อ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.83 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
คือ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t – test (Dependent)

           ผลการวิจัยพบว่า 1) ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
พบว่าชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
เรื่อง หน้าที่พลเมืองวัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม มีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ 84.50/86.03 2) ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่องหน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เรื่อง หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม อยู่ในระดับมาก

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *