โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนทุ่งสง ปีการศึกษา 2562

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบเข้าเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนทุ่งสง ปีการศึกษา 2562

 

เหมาบริการทัวร์ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ณ ประเทศมาเลเซีย – สิงคโปร์ และ ประเทศเวียดนาม

ประกาศผลการสอบภาคปฏิบัติของนักเรียนความสามารถพิเศษ ระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2562

ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบระดับชาติ วิชาคณิตศาสตร์ 100 คะแนนเต็ม

 

ระบบการเลือกวิชาสาระฯเพิ่มเติมโรงเรียนทุ่งสง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

นักเรียน ม.2 (2/…