โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ระบบคิดฐานสิบกับฐานสอง ของเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการใช้สื่อประสม

ระบบคิดฐาน 10 กั…

บทบาทของอาเซียนในสังคมโลกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยวิธีการใช้ case study

บทบาทของอาเซียนใ…

ยกระดับ O-NET ม.3 ทั้งระดับ วิชาคณิตศาสตร์และอังกฤษ

กิจกรรมค่ายนักเขียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ระหว่างวันที่ 17- 18 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 641 โรงเรียนทุ่งสง

งานมหกรรมวิชาการมัธยมศึกษา ครั้งที่ 29 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครศรีธรรมราช สพม.12 วันที่ 4-6 กันยายน 2562