โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (2562- 2564) ของโรงเรียนทุ่งสง โรงเรียนมาตรฐานสากล

         การพัฒนาคุณภาพของการศึกษาในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานระยะที่มีสภาวการณ์ของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ  การเมือง  สังคม  และเทคโนโลยี  มีความซับซ้อนมากขึ้น  ผู้บริหารสถานศึกษาและบุคลากรในสถานศึกษาจึงต้องร่วมมือกันกำหนดแนวทาง กระบวนการ  และเครื่องมือ ในการบริหารจัดการศึกษาให้มีความหลากหลาย  การขับเคลื่อนการพัฒนาโดยยุทธศาสตร์ (Strategy – focus Organization)  จะก่อให้เกิดคุณค่า (Value Creation)  ตามเป้าประสงค์ที่กำหนดไว้

       แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ  3  ปี  (2562- 2564)  ของโรงเรียนทุ่งสง   โรงเรียนมาตรฐานสากล  ฉบับนี้  เป็นการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติให้บังเกิดผล     โดยใช้กลยุทธ์การบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐานและการบริหารจัดการคุณภาพโดยรวม จัดทำเป็นแผนพัฒนาคุณภาพระยะยาว ที่สามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วย

ส่วนที่  1  บริบทของโรงเรียน
ส่วนที่  2  วิเคราะห์บริบทของโรงเรียน (SWOT)
ส่วนที่  3  การกำหนดแผนยุทธศาสตร์
ส่วนที่  4  แผนพัฒนาคุณภาพ  โครงการ/กิจกรรม
ส่วนที่ 5   แผนการควบคุมและกำกับติดตาม

 

Download   แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ  3  ปี  (2562- 2564)  ของโรงเรียนทุ่งสง

Please Enter Your Facebook App ID. Required for FB Comments. Click here for FB Comments Settings page

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *