โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

แนวปฏิบัติระหว่างปิดภาคเรียนที่ 1/2562

ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ชื่นชมและแสดงความยินดีกับเด็กหญิงนารีนาถ เชื้อแหลม หรือ น้องลิลลี่ นักเรียนโรงเรียนทุ่งสง ในงานเวทีศักยภาพโรงเรียนมาตรฐานสากลระดับชาติ ครั้งที่ 3 กลุ่มภูมิภาคที่ 4 (ภาคใต้)

ดร.คุณหญิงกัลยา …

นางสาวศิริลักษณ์ ช่วงโชค นักเรียนชั้น ม.5/2 รับเกียรติบัตรเยาวชนต้นแบบด้านดนตรีไทย ปี 2562

แผนกลยุทธ์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ระยะ 3 ปี (2562- 2564) ของโรงเรียนทุ่งสง โรงเรียนมาตรฐานสากล

         การพัฒน…

“มุทิตาคารวะ ด้วยรักและศรัทธา…น้อมวันทา บูชาครู”

“มุทิตาคาร…

ด้วยรักจากใจ สายใยผูกพัน จากวันวานที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ : มุทิตาจิต 2562