ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช “สพม.นครศรีธรรมราช เกมส์” ครั้งที่ 1

โรงเรียนทุ่งสง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัล จากการแข่งขันกีฬา กรีฑานักเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช “สพม.นครศรีธรรมราช เกมส์” ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 18 -19 สิงหาคม 2565 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช (ชาติตระการโกศล) สามารถคว้ารางวัล ได้ทั้งหมด 8 ถ้วยรางวัล ดังนี้
 
1. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 คะแนนรวมทุกรุ่นอายุ
2. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
3. ถ้วยรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
4. ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รุ่นอายุ 15 ปี ชาย
5. ถ้วยรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 รุ่นอายุ 15 ปี หญิง
6. ด.ช.พชรพล ลอยลม รุ่นอายุ 15 ปี ชาย รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมและเงินรางวัล 3,000 บาท
7. น.ส.หัสฑิญา อินทรศร รุ่นอายุ 18 ปี หญิง รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมและเงินรางวัล 3,000 บาท
8. นายศุภกร วงศ์ถาวร รุ่นอายุ 18 ปี ชาย รับถ้วยรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมและเงินรางวัล 3,000 บาท
 
รายชื่อนักกีฬา ที่ได้รับรางวัลมีดังนี้
รุ่นอายุ 15 ปี ชาย
วิ่ง 100 เมตร
1.เด็กชาย พชรพล ลอยลม ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3/7 เหรียญทอง
2.เด็กชาย คณรัตน์ ศรีใย ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3/7 เหรียญเงิน
วิ่ง 200 เมตร
1.เด็กชาย พชรพล ลอยลม ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3/7 เหรียญทอง
2.เด็กชาย คณรัตน์ ศรีใย ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3/7 เหรียญเงิน
วิ่ง 400 เมตร
1.เด็กชายทินภัทร ทองเนื้อเก้า ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2/7 เหรียญเงิน
วิ่ง 5000 เมตร
1.เด็กชาย ศุภณัฐ โพชสาลี ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3/2 เหรียญทองแดง
วิ่ง 4×100 เมตร เหรียญเงิน
1.เด็กชาย กชพล วงศ์แก้ว ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2/7
2.เด็กชายทินภัทร ทองเนื้อเก้า ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2/7
3.เด็กชาย พชรพล ลอยลม ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3/7
4.เด็กชาย คณรัตน์ ศรีใย ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3/7
วิ่ง 4×400 เมตร เหรียญทอง
1.เด็กชายพิพัฒน์ ชัยสิทธิ์ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1/7
2.เด็กชาย กชพล วงศ์แก้ว ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2/7
3.เด็กชายทินภัทร ทองเนื้อเก้า ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2/7
4.เด็กชาย พชรพล ลอยลม ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3/7
5.เด็กชาย คณรัตน์ ศรีใย ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3/7
6.เด็กชายนนทวัฒน์ แดงนา ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3/7
วิ่งผลัดผสมชายหญิง 4×400 เมตร เหรียญทอง รุ่นอายุ 15 ปี
1.เด็กชายเด็กชายนนทวัฒน์ แดงนา ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3/7
2.เด็กหญิงจิราภรณ์ พรหมมาตร ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3/7
3.เด็กชายทินภัทร ทองเนื้อเก้า ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2/7
4.เด็กหญิงสิริมนต์ คงกุล ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1/7
กระโดดไกล ชนะเลิศเหรียญทอง
1.เด็กชาย ปวเรศ แป้นเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3/7
 
15 ปี หญิง
วิ่ง 100 เมตร เหรียญเงิน
1.เด็กหญิงจิราภรณ์ พรหมมาตร
วิ่ง 200 เมตร เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิงจิราภรณ์ พรหมมาตร ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3/7
วิ่ง 1500 เมตร เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิงอชิรญาณ์ เกลี้ยงเกตุ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3/2
วิ่ง 3000 เมตร
1.เด็กหญิงอชิรญาณ์ เกลี้ยงเกตุ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3/2
2.เด็กหญิงพรชนก โกดี ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1/7
วิ่ง 4×100 เมตร เหรียญ เหรียญทองแดง
1.เด็กหญิงวริศรา ด้วงวิจิตร ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1/7
2.เด็กหญิงกนกนารี หมุดเจริญ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3/9
3.เด็กหญิงสิริมนต์ คงกุล ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1/7
4.เด็กหญิงจิราภรณ์ พรหมมาตร ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3/7
ขว้างจักร เหรียญทอง
1.เด็กหญิงกนกวรรณ สระโพธิ์ทอง ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 2/7
 
รุ่นอายุ 18 ปี หญิง
วิ่ง 100 เมตร
1.นางสาวหัสฑิญา อินทรศร ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/5 เหรียญ ทอง
2.นางสาว เสาวรัตน์ ชูวิชัย ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4/5 เหรียญ เงิน
วิ่ง 200 เมตร
1.นางสาวหัสฑิญา อินทรศร ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/5 เหรียญ ทอง
วิ่ง 400 เมตร
1.นางสาวหัสฑิญา อินทรศร ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/5 เหรียญ ทอง
วิ่ง 4×100 เมตร เหรียญทอง
1.นางสาว เสาวรัตน์ ชูวิชัย ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4/5
2.นางสาวนริญญา นุ่มมั่น ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/6
3.นางสาวพัตรพิมล จันทรชิต ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/2
4.นางสาวหัสฑิญา อินทรศร ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/5
วิ่ง 4×400 เมตร เหรียญทอง
1.นางสาว เสาวรัตน์ ชูวิชัย ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4/5
2.นางสาววันวิสา มะโนจุติ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/6
3.นางสาวพัตรพิมล จันทรชิต ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/2
4.นางสาวหัสฑิญา อินทรศร ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/5
5.นางสาวเกตน์สิริ แสงศรี ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/5
6.นางสาว ศิริรัตนา มูลประเสริฐ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/1
วิ่งผลัดผสมชายหญิง 4×400 เมตร เหรียญทอง
1.นางสาว เสาวรัตน์ ชูวิชัย ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4/5
2.นางสาววันวิสา มะโนจุติ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/6
3.นางสาวพัตรพิมล จันทรชิต ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/2
4.นางสาวหัสฑิญา อินทรศร ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/5
5.นายศุภกร วงศ์ถาวร ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/5
6.นายณัฐวุฒิ พลเดช ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3/7
7.นายยศพัทธ์ เพชรอาวุธ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4/5
เขย่าก้าวกระโดด เหรียญทอง
1.นางสาวเบญญาภา สมมาตร ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/8
 
รุ่นอายุ 18 ปี ชาย
วิ่ง 100 เมตร เหรียญทอง
1.นายศุภกร วงศ์ถาวร ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/5
วิ่ง 200 เมตร เหรียญทอง
1.นายศุภกร วงศ์ถาวร ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/5
วิ่ง 4×100 เมตร เหรียญเงิน
1.นายยศพัทธ์ เพชรอาวุธ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4/5
2.นายณัฐวุฒิ พลเดช ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3/7
3.นายศรายุทธ สิงคาร ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/1
4.นายนายศุภกร วงศ์ถาวร ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/5
วิ่ง4X400 เมตร เหรียญทอง
1.นายยศพัทธ์ เพชรอาวุธ ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 4/5
2.นายณัฐวุฒิ พลเดช ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 3/7
3.นายศรายุทธ สิงคาร ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/1
4.นายนายศุภกร วงศ์ถาวร ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5/5
5.นายจิรายุ คงเชื้อจีน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/2
เขย่าก้าวกระโดด
1.นายจิรายุ คงเชื้อจีน ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/2
2.นายนนทพัทธ์ ชาญบำรุง
กระโดดไกล
1.นายคฑาวุธ แก้วใจจง ชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6/2
สรุปเหรียญกรีฑา สพม.นครศรีธรรมราช
เหรียญทอง 19 รายการ
เหรียญเงิน 7 รายการ
เหรียญทองแดง 2 รายการ
ความสำเร็จในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดียิ่งจาก นายนราวุธ สุจิตะพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งสง โดยมีคณะครูกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เป็นผู้ฝึกซ้อมและให้การดูแลนักกรีฑา
 
ภาพเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/AiKA8XX1roUkMd599

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *