โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ปฎิทินปฏิบัติงาน (หลังสอบปลายภาคเรียนที่ 2/3561)

ผลการพิจารณานักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (โรงเรียนเดิม) ประเภทโควต้า ปีการศึกษา 2562

Ref. ผลการพิจารณ…

โรงเรียนทุ่งสงรับสมัครนักเรียน เข้าเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2562

รายงานการพัฒนาชุดการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 5 ส23103 เรื่องพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ของทวีปยุโรป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทุ่งสง

โรงเรียนทุ่งสง เปิดห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนดนตรี ที่ได้รับการอนุมัติ และสนับสนุนโดย สพฐ.

ประกาศผลการสอบโครงการส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น(ม.1-ม.3)