โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ประกาศผลการสอบโครงการส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

เฉลยแบบทดสอบระดับชั้นประถมศึกษา ( ชั้น ป.4 – ป.6 ) โครงการส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

โรงเรียนทุ่งสง รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อโครงการห้องเรียนดนตรี

โครงการห้องเรียน…

เฉลยแบบทดสอบระดับชั้นมัธยมศึกษา (ชั้น ม.1 – ม.3) โครงการส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมนักเรียนในการแข่งขันทักษะงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ โรงเรียนทุ่งสง ประกอบด้วยกลุ่มงานคหกรรม งานอุตสาหกรรม และงานเกษตรกรรม

ผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 12 เยี่ยมชมสถานที่การแข่งขันทักษะ ศิลปหัตถกรรมระดับภาค ครั้งที่ 69 ณ โรงเรียนทุ่งสง