โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

อินทนิลสาร ฉบับที่ 7

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ และก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมหญิง ๔ ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ แจ้งแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในสถานศึกษา

ประกาศ ขอเลื่อนการดำเนินการสอบโครงการส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวณัฏฐธิดา มงคลชัย และนางสาวกรรณิการ์ ศรีกุหลาบ

นางสาวณัฏฐธิดา ม…