โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ร่วมส่งกำลังใจให้ TI NST 26 #เมษา นางสาวณภัสนันท์ ไหมแก้ว เข้าร่วมประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL

พี่น้องชาวม่วงขา…

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันวาดภาพระบายสี

ขอแสดงความยินดีก…

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดขับร้องเพลง

ขอแสดงความยินดีก…

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวศิรภัสสร​ ขาวเรือง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู

             ขอแ…

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รับการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

           วันที…

ขอแสดงความยินดีกับ นายโกวิทย์ อาวุธเพชร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

            ขอแส…