โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู รับการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

           วันที…

ขอแสดงความยินดีกับ นายโกวิทย์ อาวุธเพชร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

            ขอแส…

ประกาศโรงเรียนทุ่งสงเรื่อง การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 5)

คณะผู้บริหารเข้าร่วมประชุมสัมมนาทางวิชาการ

          นายนรา…

โรงเรียนทุ่งสง ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 คัดเลือกภาค 4 “ระนองเกมส์”

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดเดี่ยวเครื่องดนตรีไทยและขับร้อง ระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีก…