โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ประกาศ การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนทุ่งสง วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เรียนรูปแบบการออนไลน์ (Online)

ประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564ประเภทห้องเรียนทั่วไป ห้องเรียนความสามารถพิเศษ และโครงการห้องเรียนดนตรี (ดนตรีไทย)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลม4.pdf &…

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลม1.pdf &…

ประกาศ เปลี่ยนแปลงตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4

มาตรการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564