โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ แจ้งแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในสถานศึกษา

ประกาศ ขอเลื่อนการดำเนินการสอบโครงการส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ประกาศ การปิดเรียนชั่วคราวด้วยเหตุพิเศษอุทกภัย (ฉบับที่ ๓) หยุดเรียนเพิ่มอีก ๑ วัน คือวันศุกร์ ที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓

ประกาศ การปิดเรียนชั่วคราวด้วยเหตุพิเศษอุทกภัย (ฉบับที่ ๒)

ประกาศ การเลื่อนการยื่นคำร้องแก้ 0 ร. มส. และ มผ.