โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลม1.pdf &…

ประกาศ เปลี่ยนแปลงตารางสอบคัดเลือกเข้าเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4

มาตรการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

แนวปฏิบัติการสอบคัดเลือก การรายงานตัวและการมอบตัวในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของโรงเรียนทุ่งสง

ดาวน์โหลดเอกสารป…

การมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ และห้องเรียนดนตรีไทย ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ฉบับล่าสุด