โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตารางสอบวัดผลปลา…

เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนทุ่งสงระดับชั้น ม.1-ม.6 ส่งผลงานเข้าประกวด เนื่องในวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา2564 ในรูปแบบออนไลน์

ประกาศโรงเรียนทุ่งสงเรื่อง การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ฉบับล่าสุด

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564