โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ประกาศโรงเรียนทุ่งสงเรื่อง การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 5)

ประกาศโรงเรียนทุ่งสงเรื่อง การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 4)

การรับสมัครสอบโครงการส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา 2564

สิทธิประโยชน์ที่…

ประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่อง การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 3)

ตารางสอบกลางภาค ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (สอบออนไลน์)

ดาวน์โหลด ตารางส…

สัปดาห์นี้ไม่มีการบ้าน