โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คำชี้แจง นักเรีย…

ถ่ายทอดสด การประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนทุ่งสงแจ้งการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คำชี้แจง ให้นักเ…

ตารางสอบวัดผลปลายภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ตารางสอบวัดผลปลา…

เชิญชวนนักเรียนโรงเรียนทุ่งสงระดับชั้น ม.1-ม.6 ส่งผลงานเข้าประกวด เนื่องในวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา2564 ในรูปแบบออนไลน์