โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

รายละเอียด การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ ภาษาอังกฤษ

ประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่อง การยกเลิกการสอบโครงการส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศ ขอเลื่อนการดำเนินการสอบโครงการส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ประกาศ การเลื่อนการยื่นคำร้องแก้ 0 ร. มส. และ มผ.