โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ระบบคิดฐานสิบกับฐานสอง ของเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ด้วยการใช้สื่อประสม

ระบบคิดฐาน 10 กั…

บทบาทของอาเซียนในสังคมโลกของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยวิธีการใช้ case study

บทบาทของอาเซียนใ…

รายงานการพัฒนาชุดการเรียนวิชาประวัติศาสตร์ 5 ส23103 เรื่องพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ ของทวีปยุโรป สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนทุ่งสง

รายงานการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง ทรัพยากรธรณี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 รายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 รหัสวิชา ว22101

รายงานการสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมที่เน้นกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ (KUDOS) เรื่อง ปริมาณสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 โรงเรียนทุ่งสง

การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม เรื่อง หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรม และการด าเนินชีวิตในสังคม ส าหรับ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งสง