โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

การประเมินความพร้อมตามมาตราการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

         วันที่ …

การตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยวิธีการ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ประเภทห้องเรียนพิเศษ

วันที่ 4 มีนาคม …

การรับสมัครสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อโรงเรียนทุ่งสง ระดับชั้นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565

การรับสมัครสอบคั…

โรงเรียนทุ่งสง เตรียมความพร้อม “เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564”

            นำโด…

โรงเรียนทุ่งสง ร่วมทำบุญทอดกฐิน

           นายนร…