โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

การมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ และห้องเรียนดนตรีไทย ปีการศึกษา 2564

ประกาศ เปลี่ยนแปลงการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประเภทห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

Chinese Camp 2021 ค่ายภาษาจีน

กิจกรรมค่ายคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้น ม.1 และ ม.4

กลุ่มสาระการเรีย…