โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่อง ปิดเรียนเป็นกรณีพิเศษ วันอังคารที่ 23 ก.พ.64

ปฏิทินการรับสมัครนักเรียนโรงเรียนทุ่งสง ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่อง การยกเลิกการสอบโครงการส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่อง ปิดสถานศึกษาด้วยเหตุพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ประกาศ แจ้งแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) ในสถานศึกษา

ประกาศ ขอเลื่อนการดำเนินการสอบโครงการส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา 2563