โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

โรงเรียนทุ่งสง ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาขนาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563

โรงเรียนทุ่งสง ไ…

ประกาศโรงเรียนทุ่งสงเรื่อง การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 4)

ประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่อง ยกเว้นการเก็บเงินบำรุงการศึกษา ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๔

การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับที่ 2)

76คุณ และคน…

ประกาศโรงเรียนทุ่งสงเรื่อง การขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online)ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่อง ประกาศแยกห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

หมายเหตุ ให้นักเ…