โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ต้อนรับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราช

ลงทะเบียนรายวิชาเพิ่มเติม ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

คำชี้แจง นักเรีย…

ประกาศโรงเรียนทุ่งสงแจ้งการเปิดเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

โรงเรียนทุ่งสงจัดประชุมครูและบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน

        วันนี้ เ…

ตารางการรับวัคซีน เข็มที่ 2 ของนักเรียนโรงเรียนทุ่งสง ระดับชั้น ม.4-ม.6 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564

ประกาศผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

คำชี้แจง ให้นักเ…