โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

การมอบตัวนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์-คณิต ห้องเรียนพิเศษภาษาอังกฤษ และห้องเรียนดนตรีไทย ปีการศึกษา 2564

ปฏิทินการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564 ฉบับล่าสุด

ประกาศ เปลี่ยนแปลงการรายงานตัวเพื่อยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อประเภทห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อประเภทห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลการพิจารณานักเรียนชั้น ม.3 ต่อระดับชั้น ม.4 ประเภทโควตา (โรงเรียนเดิม) ปีการศึกษา 2564