โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่อง ประกาศเรียกนักเรียนบัญชีสอบได้ประเภทห้องเรียนทั่วไป ตามเกณฑ์ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4ประเภทห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2564

ประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่อง มาตรการเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 (แบบ On-site)

ประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่อง การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ (Online) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศ การเปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนทุ่งสง วันที่ 1 มิถุนายน 2564 เรียนรูปแบบการออนไลน์ (Online)

ประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่อง การรายงานตัวและมอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564ประเภทห้องเรียนทั่วไป ห้องเรียนความสามารถพิเศษ และโครงการห้องเรียนดนตรี (ดนตรีไทย)

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564

ประกาศผลม4.pdf &…