โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ประกาศผลการสอบโครงการส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

โรงเรียนทุ่งสง รับสมัครนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ Gift Program และห้องเรียนดนตรี ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ – เนตรนารี ม.2 ณ ค่ายลูกเสือเฉลิมพระเกียรติ ทะเลสองห้อง อ.ห้วยยอด จ.ตรัง

บำเพ็ญประโยชน์ (บพ.) ม.2 เข้าค่ายที่ หนานท่าส้าน ป่าพะยอม จ.พัทลุง

ติวโอเน็ต ม.3 ณ มทร.ศรีวิชัย

นโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562

นโยบายและแนวปฏิบ…