โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่อง การเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่อง ผลการพิจารณานักเรียนชั้น ม.3 ศึกษาต่อระดับชั้น ม.4 ประเภทโควต้า (โรงเรียนเดิม) ปีการศึกษา 2563

โรงเรียนทุ่งสง รับสมัครนักเรียน เข้าเรียนต่อ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ , GIFT Program และ โครงการห้องเรียนดนตรี ( ดนตรีไทย )

โรงเรียนทุ่งสง ร…

ประกาศผลการสอบโครงการส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1-ม.3)

ประกาศผลการสอบโครงการส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ระดับชั้นประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4-ป.6)

เฉลยแบบทดสอบระดับชั้นประถมศึกษา ( ชั้น ป.4 – ป.6 ) โครงการส่งเสริมการศึกษา ปีการศึกษา 2562 ของสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนทุ่งสง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช