โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ตารางสอบกลางภาคเรียนที่ 2/2562

 

วันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2561 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2561

โล่เกียรติยศ โรงเรียนที่มีผลการทดสอบทางการศึกษา (O-NET) ปีการศึกษา 2560 สูงกว่าระดับชาติ

สอบกลางภาค 10-13 กรกฎาคม 2561

รับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2561

สอบการวัดความสามารถในการเรียนรู้เรื่องการอ่าน (Reading Literacy) ม.1 -2-3 วันพฤหัส ที่ 21 มิ.ย.61 คาบที่ 1-2