โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

งานประกันคุณภาพการศึกษา

 

เลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียว Version ภาษาอังกฤษ

เลิกคุยทั้งอำเภอ…

ยกระดับ O-NET ม.3 ทั้งระดับ วิชาคณิตศาสตร์และอังกฤษ

ระบบการเลือกวิชาสาระฯเพิ่มเติมโรงเรียนทุ่งสง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

นักเรียน ม.2 (2/…

การร่วมวิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศแบบ STEM ศึกษา ด้วย NASA GLOBE APP และ IOT#14-15 มิถุนายน 2561

TCAS การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ในระบบกลาง