โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ และก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมหญิง ๔ ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่องการขายทอดตลาด

ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ

ประกาศจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน

ประกาศจ้างเหมาบริการรถมินิบัสปรับอากาศ ขนาด 32 ที่นั่ง