โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ประกาศ การขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย ๖ ที่/๔๙ และก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมหญิง ๔ ที่/๔๙ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศผลผู้ชนะการประมูลขายทอดตลาดครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่องการขายทอดตลาด

ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ

ประกาศจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน