โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่องการขายทอดตลาด

ประกาศรับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ

ประกาศจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ จำนวน 2 คัน

ประกาศจ้างเหมาบริการรถมินิบัสปรับอากาศ ขนาด 32 ที่นั่ง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการทัวร์ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศฯ

เหมาบริการทัวร์ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ณ ประเทศมาเลเซีย – สิงคโปร์ และ ประเทศเวียดนาม