โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

เหมาบริการทัวร์ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การใช้ภาษาและวัฒนธรรมต่างประเทศ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และการใช้ภาษาต่างประเทศในการสื่อสารสำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ณ ประเทศมาเลเซีย – สิงคโปร์ และ ประเทศเวียดนาม

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเรียนแบบ 324 ล./55-ก ด้วยวิธีประกวดราคาอีเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ขอเชิญเสนอราคาจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าลานอินทนิล จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

ประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าและบริการ

ยกเลิกประกาศโรงเรียนทุ่งสง เรื่อง การขายพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ