โรงเรียนทุ่งสง | Thungsong School

ขอแสดงความยินดีนักเรียนได้รับเกียรติบัตร English Talent2020 กลุ่มภาษาต่างประเทศ และ โครงการประเมินพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางคณิตและวิทยาศาสตร์(TEDET) กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

ขอแสดงความยินดี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน “ร้อยกวี วิถีชาวเล ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 โล่พร้อมเงินรางวัล 1,500 บาท

ขอแสดงความยินดีกับ นายจอมพล กลิ่นกุหลาบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/12

ขอแสดงความยินดีก…

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันสิทธิ์เข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ระดับปริญญาตรี รอบที่ 1 (Portfolio)

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวชวาลา สังข์ช่วย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการประกวดคลิปสั้น

ขอแสดงความยินดีก…

ขอแสดงความยินดีกับนางจิราภรณ์ เมืองแก้ว เนื่องในโอกาสรับตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนธัญญาวดีศึกษา