นายพิษณุ ชะลา
ครู ชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ศืลปะ
นางสาวสิรนุช บุญไทย
ครู
นางสาวพัชรี นวลจันทร์
ครู
นายนัฐพล โรจนหัสดิน
ครู ชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ดนตรี -นาฏศิลป์
นายบุญรัตน์ ศรีวรานนท์
ครู ชำนาญการพิเศษ
นางแอนนา ขาวเรือง
ครู ชำนาญการพิเศษ
นายนวราช อภัยวงศ์
ครู ชำนาญการ
นางสาววิมพ์วิภา เคี่ยมการ
ครู
ปัทมา เสือแก้ว
ครูผู้ช่วย