นางมัลลิการ์ ประยูรกาญจน์
ครู ชำนาญการ
หัวหน้างานแนะแนว
นายปิยะ คงอุบล
ครู ชำนาญการ
งานแนะแนว
นางเพชรลดา นวะกะ
ครู
งานแนะแนว
นางพวงเพ็ญ ธรรมเศก
ครู ชำนาญการพิเศษ
งานห้องสมุด